با این قانونی که قرار است تصویب شود باید خیابان ولیعصر از بالا تا پایین همه را بابت حجاب جریمه کرد

.