حجاب اجباری: پلمب واحدهای صنفی در میانه، خرم آباد و خواف/ استاد حوزه علمیه: زیر آتش توپخانه هستیم

.