توافق تهران ـ  ریاض، پایان طرح خاورمیانه بزرگ
بیژن نیابتی

.