تفکیک جنسیتی ادارات تامین اجتماعی در خراسان رضوی،«نظام ذره‌ای از مسئله حجاب کوتاه نخواهد آمد/ دل متدینین خون است، به داد برسید/بانک ها به بی حجاب ها خدمات ندهند »

.