تجمع اعتراضی معلولان/ مستمری ۶۰۰ هزار تومانی بهزیستی چه دردی را دوا می‌کند؟

.