بی حجابی به راحتی رواج پیدا کرده، خیلی راحت به خود جرات و اجازه می دهند حجاب را بردارند

.