بیانیه “اساتید سطوح عالی” حوزه: بدون واهمه از سرزنشگران، مقابله با بی‌حجابی را ادامه دهید

بی‌حجابی، «فضای جنگی» ایجاد کرده / مجبوریم جلوی تمام بی‌حجابان، رفتار واحدی داشته باشیم.