بودجه ۱۴۰۲: بخش مهمی از بودجه ۱۴۰۲ صرف با مقابله اعتراضات شد، بودجه زندان‌ها ۵۵ افزایش یافت، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی نهادهای خاص… اما یارانه مردم ثابت ماند

.