احمد بخردطبع: مجامع عمومی در اعتصابات فولاد اهواز و هفت تپه… و تجربیات تاریخی تقابل اتحادیه های بروکراتیسم کارگری با جنبش مجامع عمومی در فرانسه! (3)

.