باغ 1000 میلیارد تومانی “ازگل” و چند سوال ساده از آیت الله کاظم صدیقی

واگذاری اموال عمومی به شرکتی با مالکیت آیت الله صدیقی و چند تن از پسران و دوستان . و عروسش نیز بازرس شرکت است