«اگر زن‌ها از نظر مالی مستقل شوند خانواده درگیر طغیان می‌شود»

.