اپوزیسیون در کجای این ماجرا ایستاده است.
فرزین خوشچین

.