اقامه نماز و حجاب در تعیین شهریه‌ اثرگذار خواهد بود

دفاع نماینده خامنه ای در کیهان از محرومیت افراد بدون حجاب از خدمات اجتماعی