ارسال «3500» پیامک کشف حجاب/ پلمب 155 واحد صنفی/ ممانعت از ورود دختران با مانتو

.