ادامه مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر؛ ۲۵ دانش‌آموز دیگر امروز در قم مسموم شدند

.