آموزش و پرورش در “مواجهه” با مسمومیت: صحبت با رسانه‌ها و خروج از مدرسه ممنوع

پخش شیرینی، صحبت با رسانه‌ها و خروج از مدرسه ممنوع!