Comments

 فلسفه نو افلاتونی،- محصول زوال برده داری بود<br> آرام بختیاری — 33 دیدگاه

 1. پاسخ به این کامنت:
  “حال که خودت را آنارشیت مدهبی معرفی میکنی …”
  پاسخ در کامنتهای قبلی ام موجود است.
  ضد-اقتدار

 2. حال که خودت را آنارشیت مدهبی معرفی میکنی ، باید از پیروان آنارشیسم “تولستویی” ، با آنارسیسم تخیلی “ماکس اشتینر” آلمانی باشی ! . قبلا اینجا نوشتی که حکوکت دینی آخوندی را بر حکومت سکولار ترجیح میدهی. منظور اینکه آنارشیسم دینی ات مربوط به ۳ قرن پیش است، یعنی دچار توهم اتوپیستی هستی. و حاضری ارتجاع دینی را تحمل کنی.

 3. پاسخ به اجزاء کامنت:
  .
  “کارگران منتظر راه امثال تو هستند”.
  .
  من خودم کارگرم ، اگر هم طبقه من ضرورت انقلاب علیه ارتجاع اقتدارگرا و سرمایه دار را فهمید، خیلی عالی ، همه با هم در این راه قدم برداشته ایم، اگر نه و دنبال اربابش برود و ایرانگرا و وطن دوست و اسلامی و پرو غرب دموکرات بشود،، ضجه فایده و خریدار ندارد.
  .
  “در فضای مجازی و در اینترنت شاپ های غرب و اقلیم کردستان، شوراهای کارگری را راه بینداز”
  .
  تشکل ضد اقتدار و ضد سرمایه داری شورائی فقط در محل کار و محل زندگی موثر واقع می شود، مخصوصا در محل کار.
  .
  “منتظر ظهور امام زمان ، یا پیام مسیحا باش”
  .
  دیدگاه آنارشیسم و کمونیسم کارگری با خرافه مذهب و وطن جور در نمی آید. وطن پرستی هم به همان بدی خرافه مذهبی است.
  .
  “تا خونریزی نشود”
  .
  تا حد امکان از خونریزی باید اجتناب کرد، ولی اگر سرنوشت ده ها میلیون شورشی انقلابی به خونریزی گره خورد، چاره ای جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد.
  .
  “سقسطه و توهمات بخشی از رویاهای خرده بورژوازی”
  .
  کسی خرده بورژوا هست که از طریق سرمایه کوچک داشتن زندگی میکند. من نه سرمایه کوچک دارم و نه کسی در استخدام من است. پس خرده بورژوا نیستم. سفسطه نمیکنم چون بر خلاف تو حاضر به بحث در مورد موضوعات هستم. توهم ندارم چون میتوانم احکام موجود در ذهنم را در عینیات نشان بدهم. ملیگرائی و ایرانیگرائی سفسطه و توهمات است چون بطور منطقی و عینی در تناقض با منافع طبقه کارگر ایران و جهان قرار دارد.
  .

  ” خائن به خلق و سرگردان، در اروپاست”
  .
  همانطور که ذکر کردم بعلت آنارشیست و کمونیست بودن به دولتها اعتقاد ندارم و با آنها علیه هیچ دولتی همکاری نمی کنم و وطن پرستی را افکار صاحبان اقتدار و ارباب میدانم. پس خائن نیستم. اما تو یک دروغگو هستی و به بدی حزب اللهی های لات.
  در خارج از ایران سرگردان نیستم، شغل و برنامه کار و زندگی دارم. کارگران ایرانی خارج کشور سرگردان نیستند، مثل بقیه کارگران برده مزدی هستند. خیلی از کارگران ایرانی مقیم خارج کمونیست هستند. من هم هم کمونیست هستم و هم آنارشیست.
  .
  “مطالعه هم که لازم نیست چون ویکیپدیای صهیونیستی امپریالیستی پاسحگوی تمام مشکلات تئوریک استت”
  .
  مطالعه لازم است و دائم در حال مطالعه هستم. ویکی پدیا معتبر نیست اما مثل هر منبع دیگری نقطه آغاز مطالعه و تحقیق میتواند باشد نه نقطه پایان. به هیچ کتاب و منبعی نباید اعتماد کرد چون فقط قضاوت خود شخص بر اساس معیارهای متطقی و علمی مهم است. از دنباله روی و شونیسم ملی و ایرانگرائی ارتجاعی و اسلامگرائی و حتی مارکسبسم باید دوری کرد و جهان را بر اساس عقل و منطق و شواهد عینی فهمید.
  .
  “تنها انارکوسندیکالیست قومگرای تجزیه طلب اقلیم”
  .
  آنارکوسندیکالیسم قومگرائی تیست، ایده اتحاد ضد سرمایه داری کارکران جهان مستقل از ملیت آنهاست. اگر پارسی زبان دیکتاتور باشد و زبانش را با زور و سرمایه و شونیسم ملی تحمیل کند، اهالی یک قوم چاره ای ندارند جز زدن تو دهان پارس قومگرا و طلاق کرفتن از ان و زندگی خود را جدا کردن. پس اگر وحدت قومی میخواهی دست از پارسگرائی و شونیسم بردار.
  .
  “با اشعار شاعر آنارشیست ایرانی،علی عبداللهی هدایت ضد اقتداری را تضمین خواهند نمود”
  .
  من شعر ننوشته ام، کامنتهای تو و افکار تو شبیه آن است که در نظر داری، خودت هم میدانی.
  .
  ممنون از روشنگری در درج نظرات شونیست ایرنگرای ضد مجاهد تا بتوان نشان داد که الزاما اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودن بهتر از جمهوری اسلامی بودن نیست.
  .
  اگر آن کامنت نویس شونیست ایرانگرا نیست، باید بیان کند که با جدائی قومی مخالفتی ندارد و نمیخواهد زبان فارسی را تحمیل کند و اعمال امپریالیستی شاهان ایران را نقد میکند.
  .
  اگر ضد مجاهد نیست ، بجای کامنتهای بیمارگونه علیه آنها، باید آنها را نقد علمی کند. مجاهدین خلق در حرف سکولار شده اند و در حرف معتقد به اعمال تروریستی نیستند. اما در همین حرف قابل نقد هستند. از برخوردهای فاشیستی و مریضگونه با مجاهدین خلق باید اجتناب کرد.
  .
  ضد-اقتدار

 4. کارگران منتظر راه امثال تو هستند. در فضای مجازی و در اینترنت شاپ های غرب و اقلیم کردستان، شوراهای کارگری را راه بینداز ، و منتظر ظهور امام زمان ، یا پیام مسیحا باش !تا خونریزی نشود — سقسطه و توهمات بخشی از رویاهای خرده بورژوازی ؛ خائن به خلق و سرگردان، در اروپاست.– مطالعه هم که لازم نیست چون ویکیپدیای صهیونیستی امپریالیستی پاسحگوی تمام مشکلات تئوریک است!—- تنها انارکوسندیکالیست قومگرای تجزیه طلب اقلیم ، با اشعار شاعر آنارشیست ایرانی،علی عبداللهی هدایت ضد اقتداری را تضمین خواهند نمود.

 5. فعلا وطن جمهوری اسلامی است. هر تجاوزی علیه آن محکوم است. اما انقلاب کمونیستی آنارشیستی کارگری هم علیه آن بالحق. ضد-اقتدار

 6. همه این نبردهائی که در خیالات تو هست حقه بازی است. نیرد تو برای سرنگونی رژیم، مسلمان کشی راه انداختن و ارباب کارگران ایران شدن است. ضد-اقتدار

 7. نبرد میان تاریکی/ و روشنگری است. نبرد میان خرده بورژای سندیکالیست دروغین/و خلق زحمتکش کارگری است. نبرد میان تنگ نظری یک بعدی یک شعاری/ و تکثر دمکراتیک هومانیستی است. نبرد میان ارزشهای پویا/ در مقابل تعصب دگماتیک جزمی ایستا است. نبرد میان تجزیه طلبی قومگرای فاشیستی ضد فارس/ و ایرانگرایی دمکراتیک مردمی است. نبرد میان دین مداری روشنفکر بازی انقلابی نمای شورایی/ و سکولاریسم دمکراتیک سازماندهی شده انسانی است.– مظلوم نمایی ابزاری مردم فریب است. آنارشیسم دروغین در کنار بورژوازی و در کنار امپریالیسم مزاحم تحول و ترقی و آزادی است.

 8. تو حمله شخصی کن، مثل بقیه که میدونی چه کسانی هستند، منهم حمله شخصی تو را تبدیل میکنم به حمله به طبقه ای که به آن تعلق داری. ضد-اقتدار

 9. تو نمی تونی مخالفت با وطن پرستی را بصورت خیانت تعریف کنی چون خیانت فقط وقتی وجود دارد که با یک کشور خارجی علیه کشور خودت همکاری کنی، در حالیکه ما آنارشیستها اصلا بهیچ دولتی اعتقاد نداریم که با آنها همکاری کنیم و یا همدستی کنیم. ما هر جا هستیم مخالف دولتش هستیم. با امپریالیسم هم بخاطر تجاوزکاری مخالفیم نه وطن پرستی. وطن پرستی با مذهب فرقی ندارد.
  من هم مطمئن نیستم که خودت خائن نیستی و با کشورهای خارجی علیه رژیم همکاری نمی کنی. چون می ترسی بگوئی که چه آلترناتیوی در مقابل رژیم ارائه میدهی، هر چیزی ممکن است، ممکن است حتی هوادار رژیم هم باشی.
  ضد-اقتدار

 10. آنارشیستها هیچ وقت وطن پرست نبودند، اگر سواد درست و حسابی داشتی، تا حالا فهمیده بودی و نمی گفتی که اختراع من است. بگو یکی این مقاله را برات ترجمه کند تا بلاخره شاید بفهمی:
  https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-anarchism-and-nationalism
  .
  حالا میخواهی چی بگی؟
  .
  جناب، خمینی ارباب تو را شکست داده، برو انتقام بگیر، به آنارشیسم و کمونیسم چکار داری!
  .
  ضد-اقتدار

 11. همه این نکات نبوغ آمیز در ویکیپدیای امپریالیستی آنارکوسندیکالیسم وجود دارد. فقط یک نفر ضد ایرانی دشمن فارس باید آنان را برای قومگرایان تجزیه طلب ترجمه کند.!

 12. با سکولاریسم کارگران را گول میزنند تا حکومت بورژوازی به آنها تحمیل کنند. ضد-اقتدار

 13. وطن ساخته و پرداخته افکار ضد بشری استثمارگران و زورگویان تاریخ است. پرولتاریا وطن ندارد چون ارباب در همه جا دا ای یک خاصیت است و باید سرنگون شود. ایرانیگرائی را اختراع کرده اند تا بر کارگران و زحمتکشان حکومت کنند. ضد-اقتدار

 14. مطمئنن سکولاریم نازیسم به بدی فاشیسم دینی است. مسیحی ها از یهودی ها متنفر بودند اما سکولاریسم هیتلری ها بود که به نسل کشی یهودی ها انجامید نه هزاران سال حکومتهای دینی در غرب. پس خیلی روشن است که در سکولاریسم هیچ چیز مقدسی وجود ندارد. حتی اگر کمونیسم و آنارشیسم هم مقدس شوند، بدرد نخور و جنایتکارانه می شوند. تقدس یعنی اتمام تعقل.
  ضد-اقتدار

  • او که از دنیا چیزی نمیداند، باهوش ها و با معلوات ها هم اگر بنا را بر آزادی از اقتدار – استثمار قرار ندهند، در مقابل هر کارگر آنارشیست – کمونیستی، هیچ چیز برای گفتن ندارند مگر توهین کردن و برچسب زدن و شعارهای توخالی گفتن. ضد-اقتدار

 15. کسیکه دین را بر سکولاریشم ترجیح دهد ، بخواهد شوراهای گله چرانها را در کوههای ایران برعلیه دولت درست کند ،و سقراط را مانند آخوندها ،بچه باز بشمارد ،و اندیشه و فلسفه چند هزارساله بشریت را چرند معرفی کند، و منبع مطالعاتش ویکیپدیای امپریالیستی باشد، معلوم است دچار چه کابوسهایی شده و بجای زندگی در کردستان ،در اینترنت شاپ های اروپا ، علاف شده وآدرس غلط میدهد، و ژست انقلابی گری میگیرد. امید پرولتاریای ایران ،منحرفین سیاسی را یکروز شناسایی کنند.

 16. پاسخ به این کامنت:
  .
  “از تعداد کامنت هایت معلوم است که توانایی و منطق کافی برای منظورت را نداری و دچار اغتشاش فکری و علافی شخصیتی هستی. برای فرهنگ عشایری گله داری “کردستان وحشی بقول کارل مای آلمانی” تشکیل دولت و مبارزه سازمانی و مطالعه فرهنگ ۳ هزارساله بشری،برایت عجیب به نظر می آید. و فکر میکنی میتوانی با چند روستایی بیسواد غیرسیاسی تشکیل شوراهای مائویستی بدهی و ایران را تجزیه کنی و در کردستان عراق و سوریه اتحاد جماهیر شوراهای گرسنگان و گدایان را اعلان کنی. –سلامت روانی باید شرط اول هر مدعی آدم سیاسی کار باشد.”
  .
  فعلا که عشایر چینی بر پادشاهی کوروش سلطه پیدا کرده اند و مسیحی ها و اسلامیون بر زرتشتی ها. حالا زورت را بزن ببینم میتونی زرتشت را زنده کنی یا نه.
  .
  ضد-اقتدار

 17. از تعداد کامنت هایت معلوم است که توانایی و منطق کافی برای منظورت را نداری و دچار اغتشاش فکری و علافی شخصیتی هستی. برای فرهنگ عشایری گله داری “کردستان وحشی بقول کارل مای آلمانی” تشکیل دولت و مبارزه سازمانی و مطالعه فرهنگ ۳ هزارساله بشری،برایت عجیب به نظر می آید. و فکر میکنی میتوانی با چند روستایی بیسواد غیرسیاسی تشکیل شوراهای مائویستی بدهی و ایران را تجزیه کنی و در کردستان عراق و سوریه اتحاد جماهیر شوراهای گرسنگان و گدایان را اعلان کنی. –سلامت روانی باید شرط اول هر مدعی آدم سیاسی کار باشد.—

 18. وطن پرستی هم مثل مذهب افیون توده هاست. سکولاریسم غربی جای مذهب آمد اما فقط نوع افیون را عوض کرد، مثل عوض کردن حشیس با هروئین. کاری را که در چهارچوب مذهب نمیتوانستند انجام بدهند، به کمک افیون وطن سکولار انجام دادند که بود استعمارکردن تمام نقاط جهان. ضد-اقتدار

 19. اینهم هم هست که اکر بین شونیستهای پارسی، اسلامی، اروپائی و دولت گرائی مارکسی جنگ باشد، لااقل دست از سر ما کارگران کمونیست شده برمیدارند. اما متاسفانه، اگر ما متحد و قوی شویم، آنها هم با هم متحد می شوند. برای همین نباید ثانیه ای فکر تشکل شورائی ضد سرمایه داری و ضد اقتدار را کنار گذاشت. ضد-اقتدار

 20. پاسخ به این کامنت شونیستی:
  .
  “اشکال در آنجاست که ۱/ زبان پارسی زبان مادری ات نیست و از درک آن ناتوان هستی.۲/ بجای مطالعات سیستماتیک، خودت مطالعه ویکیپدایی کاپیتالیستی را تبلیغ میکنی. ۳/وقتی علم فلسفه را چرند بنامی ،و سقراط را مانند آخوندهای ترک صفوی، بچه باز بدانی، نشان میدهد که خارج از توانایی سوادت، خودت را همه جا قاتی میکنی، تا اسم جعلی بی مسمایت را زیر مقاله های دیگران درج بگذاری.—— منظور سواد درعلوم اجتماعی انقلابی، فقط ۲ کلمه “ضد اقتدار” نیست، هنوز باید سالها مطالعه کنی و نه ویکیپدیا را در تلفن گوشی ات سرپایی بنگری !”
  .
  جونت هم در بیاید نخواهی فهمید که زبان مادری من چه است. این به تو هم اصلا مربوط نیست. با نگاهی به امثال تو باید گفت که همان بهتر که اقلیتهای قومی از پارسی های فاشیست جدا شوند. میخواهی از غربی ها اسلحه بگیری بیافتی به جون قومهای مقیم ایران؟ باید بروی به دربارها و پارلمانهایشان و قانعشان کنی که شونیست فارس بهتر از اسلام برای آنهاست. اما آنها مثل تو مقلد نیستند و از خودشان فکر میکنند و میدانند که اسلام برایشان بهتر است. تازه در کشورهای خودشان هم دارند برمیگردند به دنیای مذهب و کلیسا.
  .
  یونانی ها ی برده دار هم مثل پادشاهان پارسی ها، اگر کثافت نبودند که شکست نمیخوردند. چشمشان کور، زور گفتند، زورگوتر زد تو سرشون، لیاقت پارسی امپراطور و استعمارگر لنوکر عرب اسلامی شدن بود. اگر به اطرافیان خودت و هم طبقه خودت زور بگی، لیاقتت برده بودن است.
  .
  کسی از شونیست پارسی در باره آنارشیسم کمونیستی چیزی یاد نمیگیرد. تو حتی آخرین مرجع هم نیستی، وقت ت را تلف نکن.
  .
  همه “منطق” مخالفین من را هم طوطی وار علیه من جمع کنی، باز هم بجائی نمی رسی چون کارت از ریشه خراب است، کارت کپی است، بدرد نمیخورد، مثل همان فرهنگ توخالی استعماری زمان شاه که با یک تلنگور لات و لوطهای حزب اللهی فرو ریخت.
  .
  فکر نکن که در اپوزیسیون ضد شاه و ضد استعمار و ضد استثمار بتونی دعوا راه بیاندازی. اپوزیسیون آبدیده شده و میداند دعواهایش درباره چیست. فکر نمی کنم سن و سالت هم أنقدر باشد که روزی بفهمی که این دعواها برای چیست.
  .
  ضد-اقتدار

 21. پاسخ به این کامنت:
  .
  “غیر از بیسوادی و لجاجت و نارسیسم خودنمایی اظهار وجود ،در این پلاتفرم مجانی، از نوع جملات و کمنت های کوتاهت معلوم است، که حتی یک کامپیوتر هم در خانه نداری و فقط از طریق گوشی تلفن در خیابان و اتوبوس میتوانی جملات ۶ کلمه ای پارازیتی اینجا بگذاری. با تنبلی و تحریک دیگران میخواهی اینجا سوادت را درست کنی ولی متفکران و محققان اپوزیسیون بیکار نیستید تا به یک آدم تجریه طلب ضد ایرانی آنارشیست نمای مغرض لجوج ضد دانش و ضد اندیشه بشریت، دائم آموزش بدهند و کج فهمی ها و نیمه فهمی های ویکیپدیایی اش را اصلاح کنند.برای کسیکه فرق بین لیلی و مجنون را نمیداند، قصه های ۱۰۰۱ شب تعریف کردن، کاری پوچ و بی ارزش و وقت تلف کردن است.”
  .
  لیاقت تو ی بیسواد یک خط هم نیست. حالا تو و جناب نویسنده از خودتان یک چیزی بنویسید ،نه اینکه از دیگران رو نویسی کنید، تا ما ببینیم که میتوانید فکر کنید و شاید یک روزی متفکر بشوید. فعلا که فقط کمیت است تا کیفیت ، آنهم کپی از غربی ها.
  .
  ضد-اقتدار

 22. غیر از بیسوادی و لجاجت و نارسیسم خودنمایی اظهار وجود ،در این پلاتفرم مجانی، از نوع جملات و کمنت های کوتاهت معلوم است، که حتی یک کامپیوتر هم در خانه نداری و فقط از طریق گوشی تلفن در خیابان و اتوبوس میتوانی جملات ۶ کلمه ای پارازیتی اینجا بگذاری. با تنبلی و تحریک دیگران میخواهی اینجا سوادت را درست کنی ولی متفکران و محققان اپوزیسیون بیکار نیستید تا به یک آدم تجریه طلب ضد ایرانی آنارشیست نمای مغرض لجوج ضد دانش و ضد اندیشه بشریت، دائم آموزش بدهند و کج فهمی ها و نیمه فهمی های ویکیپدیایی اش را اصلاح کنند.برای کسیکه فرق بین لیلی و مجنون را نمیداند، قصه های ۱۰۰۱ شب تعریف کردن، کاری پوچ و بی ارزش و وقت تلف کردن است.

 23. این نویسنده که فلسفه یاد نمیدهد، از فلسفه هیچ چیز نمیداند. او دارد از طریق اتکا به چرندیات فلسفی غربی ها ی سکولار، راه انقلاب مخملی باز میکند. ضد-اقتدار

 24. من نمی فهمم که چرا رژیم نازی های آدم کش ناسیونالیست سکولار و یا موسیلینی سکولار قرار است از جمهوری اسلامی بهتر باشد. هر گند و کثافت سکولار غربی بهتر است از رژیم؟ یا فلسفه بافی ها ی یونان باستان برده دار و استعمارگر و بچه باز و ضد زن بهتر از رژیم اسلامی است. این چه افکار مهیب خودفروشانه ای است که طرفداری از مارکس و انگلس و کوروش و داریوش در مغز شما پرورانده. دائم تبلیغ مستعمره شدن میکنید. ضد-اقتدار

 25. اشکال در آنجاست که ۱/ زبان پارسی زبان مادری ات نیست و از درک آن ناتوان هستی.۲/ بجای مطالعات سیستماتیک، خودت مطالعه ویکیپدایی کاپیتالیستی را تبلیغ میکنی. ۳/وقتی علم فلسفه را چرند بنامی ،و سقراط را مانند آخوندهای ترک صفوی، بچه باز بدانی، نشان میدهد که خارج از توانایی سوادت، خودت را همه جا قاتی میکنی، تا اسم جعلی بی مسمایت را زیر مقاله های دیگران درج بگذاری.—— منظور سواد درعلوم اجتماعی انقلابی، فقط ۲ کلمه “ضد اقتدار” نیست، هنوز باید سالها مطالعه کنی و نه ویکیپدیا را در تلفن گوشی ات سرپایی بنگری !

 26. یونانی ها برده دار بودند و به اندازه حکومتهای مذهبی بد. فرهنگ طبقاتی و بسیار فاسد و ضد بشری داشتند. بجای باور کردن ادعاها و تبلیغات اروپائی ها کمی در مورد یونان تحقیق کنید. فرهنگ استعماری در شما نفوذ عمیقی دارد. به خودتان باور داشته باشید نه به ارباب اروپائی تان. تقدیس فرهنگ باستان و فرهنگ فعلی اروپائی ها استعمارگری است. ضد-اقتدار

 27. “دین تبدیل شد به یک فلسفه مذهبی جدید” !!! این یعنی چه؟! ضد-اقتدار

 28. واقعا فکر میکنی داری چیزی یاد میگیری؟! ضد-اقتدار

 29. علاج بیسوادی سکوت است ! بیشتر بخوان ! کمتر مدعی باش ! اهل معرفت میدانند فلسفه پیش از تاریخ مسیح، فلسفه باستان نامیده میشود.

 30. “فلسفه یونان باستان” یعنی چه؟ یعنی همه فلاسفه یونان باستان بلاخره به نتیجه رسیدند که یک فلسفه داشته باشند؟ ضد-اقتدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>