Comments

می خواهید با خیزش های مردمی، همراهی کنید؟ / محمد علی اصفهانی — 7 دیدگاه

 1. اعلام مالکیت کرده باشند که کرده باشند! کدام الاغی باور کرده است یا باور خواهد کرد این ادعای آن ها را؟ چه ضرورتی دارد که بابت چنین مورد مبتذلی ما نگران باشیم و بترسیم که ممکن است خطری برای خیزش های مردمی یا آینده ایران ایجاد شود؟

  بله، رهبری شایسته داشتن یک خیزش مردمی خوب است و آینده آن را کم خطر تر می کند. اما چنین چیزی متأسفانه در شرایط فعلی ایران عملی نیست.
  چه کنیم؟ منتظر بمانیم؟ فکر درست کردن یک نهاد رهبری کننده باشیم؟ منتظر ماندن که اساساً منتفی است. نهاد رهبری کننده و رهبر و این چیز ها هم فراهم آمدنی نیست مگر در انتظار.
  بنا بر این باید ریسک ها را پذیرفت. به خصوص این که آنقدر ها هم جدی نیستند و ایران را نمی توان با مصر و مراکش و سوریه و لیبی مقایسه کرد. آن هم ایران امروز را.

  بزرگ ترین خطری که تمام خطر های دیگر را در خود دارد، بقای نظام فعلی است که ادامه هر روز از حیات آن معادل چندین قدم نزدیک شدن به همان خطراتی است که از ترسشان ممکن است ریسک نکنیم!

 2. البته که هیچ نگرانی از بابت این فرقه ضد خلقی وجود ندارد اما بسیار ساده اندیشی وخودفریبی است که درک نکرد اتفاقا منفعت رژیم از همین منفوریت اینها میباشد.
  بنابراین این منافقین نیستند که ارزش حتی نام بردن داشته باشند بلکه این ترفند رژیم وپاسکاری بامنافقین درسرکوب ذهنی وفیزیکی اعتراضات وخیزشها می باشد که ارزش ویژه افشاشدن در سطح وسیع ملی دارد.
  وقتی در جریان اعتراضات کشاورزان اصفهان تلویزیون رژیم با چند کشاورز ساده دل اصفهانی مصاحبه و ماموررژیم طوری با پرسش ها خط جلو میبرد که پایان کار به مرگ بر منافق برسد این برای آنانکه کم وبیش از ترفند های امنیتی با اطلاع هستند معنی دارد.
  اینکه چپ نما ها ومامورین رژیم در خارج از کشورروی کانون های شورشی!مانور میدهند تا آن را واقعی جلوه دهند این معنی دارد.
  وقتی تا چوب به الک میخورد مقامات!درمصاحبات و…از خطر نفوذ منافقین در بین جوانان فریب خورده!دم میزنند این معنی دارد.
  وصد البته زمانیکه نوبت نمایشات قدرقلدری سربازان گمنام امام زمان به کانون های شورشی !میرسد گویا آنچنان فلج میشوند که اکنون پس از گذشت جند سال حتی توان یک دستگیری از این جوانان فریب خورده!را ندارند این معنی دارد.
  اگر بخواهیم در اینجا انگشت بر تمامی گاف های این پاسکاری کثیف بین منافقین واطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بگذاریم کاربدرزا می کشد اما همین بس که خود منافقین برای پوشاندن این گاف ها واز جمله مهمترین آنها نبود حتی یک شعار که وجود اینها رادر میان مردم! اثبات کنند میگویند کانون های شورشی!بمیان مردم میروند تا شعار هارامدیریت!کنند کافیست تا دریابیم بیرون نرفتن بی بی از بی چادریست.

 3. در این مقاله اشاره ای به مجاهدین نشده است، و ادعا های مضحک آن ها در به حساب خود گذاشتن مبارزات مردم هم رسوا شده تر از آن است که کسی آن را بپذیرد.
  این که رژیم از یک طرف و کارفرما های مجاهدین از طرف دیگر سعی می کنند که مبارزات مردم را به مجاهدین ربط دهند دلیل آن نمی شود که مردم از مبارزه دست بکشند.
  با وجود این همه نفرت عمومی در جامعه نسبت به مجاهدین و انزوای مطلق این جریان در میان مردم، جدی گرفتن حرف های مجاهدین و نگرانی بابت ادعا های آن ها اساساً موضوعیت ندارد.

  • من میگم همه این کارها رو میشه در شبکه‌های اجتماعی سامان داد و باید هم بشه!

   من در عین حال میگم سازماندهی افقی بدون رهبری مشخص نتایجی مثل مصر و مراکش و سوریه هم ببار میاره. واسه نمونه در جریانات اصفهان دارودسته رجوی از طریق تلویزیون سعودی اعلام مالکیت کردند.
   https://www.youtube.com/watch?v=aE0X8E_8fY0

   بعبارت دیگه من میگم حداقل همزمان با دزدیدن منار یه چاه هم واسه جاش باید کند و گرنه جنبش بدون رهبری مشخص، مثل گوشت دم دست گربه دزد می‌مونه.

   • اعلام مالکیت کرده باشند که کرده باشند! کدام الاغی باور کرده است یا باور خواهد کرد این ادعای آن ها را؟ چه ضرورتی دارد که بابت چنین مورد مبتذلی ما نگران باشیم و بترسیم که ممکن است خطری برای خیزش های مردمی یا آینده ایران ایجاد شود؟
    توضیح بیشتر، در کامنت جداگانه می اید.

 4. قربان شکلت وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه برایمان کانون های شورشی ساخته تامردمان اززندگی روزمره برای اکسیون بازی کسر نگذارند.
  درضمن اعلام مالکیت اعتراضات وتظاهراتها و…ازسوی منافقین دقیقادرتکمیل کانون های شورشی میباشد که این پاسکاری وشراکت کثیف ضد خلقی منفعت منافقین ورژیم را درنجس کردن هر گونه حرکت بویژه حرکت های کارگران وزحمتکشان وعقب انداختن سرنگونی نشانه رفته است.
  طبعاساده اندیشان درک نمی کنند چنانچه سرنگونی دریک جنبش اجتماعی یا کارگری ویا…میسرشود آنگاه حتی در انتهای صف نیزبرای یک فرقه اطلاعاتی وجاسوسی درخدمت امپریالیستها وبا این کارنامه درخشان دربرده سازی از افرادش جائی وجود نخواهد داشت.
  این موضوع دردرجه یکم برای این فرقه روزروشن است ومیدانند مردمان باید از جنس خود این فرقه باشند تادر حاکمیت وکلا ساختار سیاسی راهش دهند.
  اینکه می بینیم با این هیاهوئی که آقا!و دیگرسردمداران رژیم اشغالگراز سال هشتاوهشت ودر جریان جنبش سبزدربخشیدن مالکیت ان خیزش وخیزش دی ماه نودوشش واعتراضات خون بار آبانماه نودوهشت به گرانی بنزین به منافقین ومعرفی نمودن این فرقه حتی از سوی آقا!بعنوان صاحب!هیچگاه آقا!و منافقین وحامیان امپریالیستی آنها نتوانسته اند حتی یک نشانه از وجود منحوس این فرقه اعم از شعار و…در این اعتراضات وخیزش هانشان دهند دال برهم جنس نبودن مردمان با این مزدوران امپریالیستها و شرکای رژیم میباشد.
  موضوع اشراف منافقین وحامیان امریکائی آنهابرنبود این فرقه درذهنیت نسلهای جوان وتنفرانقلاب دیده ها درجریان سخنرانی پنس وپمپئو برای بالائی های منافقین دریک اندیشکده استعماری کاملا روشن شد.
  چرا که سخنرانی آتشین ومنافق پسند دو آدم بالای کابینه ترامپ پس ازپایان عمروزارت و معاونت رئیس جمهوری آنهااین پرسش اساسی را پیش آورد که قربان شکلتان چرا زمانیکه بهمراه جان بولتون در کابینه بودید و کبک رودی جولیانی هم خروس میخواند واکثریت نمایندگان مردم!امریکا از هر دو حزب نیزدر حمایت از حکومت منافقین ورهبری خواهرقطعنامه صادر کرده بودند چرا وبه چه دلیل خواهرمریم را با دادن روادید با محمل دعوت نمایندگان مردم!و یا هردلیل عوام فریبانه دیگر ازحسرت بیست ساله در نیاوردید؟
  آیا تنها بدین دلیل نبود که همگی شمامیدانستید مردم ایران آوردن خواهر به امریکا و حتی سخنرانی درجلسه غیررسمی کنگره را بدلیل فضای حساس سیاسی بین هئیت حاکمه امریکا ورژیم بحساب تلاش امریکا در جایگزینی رژیم با منافقین میگذاشتند وآنگاه بود که از ترس عقرب جرار به مار غاشی پناه میبردند وفریاد مرگ بر منافق ومرگ بر امریکا ایران را می لرزاند؟.
  آری ای استعماریون بجز این که میدانستید مردم این توهین علنی راپاسخ کوبنده خواهند داد هیچ چیز دیگری برای ندادن روادید به رئیس جمهور برگزیده شوهروجود نداشت.
  پس خرخودتان میباشید واین سخنرانی ها وسیرک های هرساله و…هدفی بجزتخریب روحیه وکشتن انگیزه سرنگونی در کارگران وزحمتکشان میهن ما ندارد.
  منافقین امید دارند سرنگونی نه در یک جنبش داخلی بلکه در سوریه ولیبی شدن ایران بوقوع بپیوند تا بلکه بکمک امسال پمپئو وپنس وبولتون و…اداره چند دهات نیزبدانها سپرده شود.
  آقای اصفهانی با سپاس از طنزسیاسی شما
  اجازه بفرمائید ملت ازخطرناک ترین فتنه امپریالیستی ارتجاعی چهل سال گذشته درپیش گیری از سرنگونی باپرچم داری بچه شاه رد شود که از فتنه اصلاح طلبان جنایت کار نیز با اصلاح طلب اصول گرا…دیگه تمومه ماجرا رد شده آنگاه خواهیم دید خشم بحق له شدگان میهنمان چه بلائی سراشغالگران اسلامی حاکم بیاورد.

 5. همه این کارها رو میشه در شبکه‌های اجتماعی سامان داد اما سازماندهی افقی بدون رهبری مشخص نتایجی مثل مصر و مراکش و سوریه هم ببار میاره.

  واسه نمونه در جریانات اصفهان دارودسته رجوی اط طریق تلویزیون سعودی اعلام مالکیت کردند.
  https://www.youtube.com/watch?v=aE0X8E_8fY0

  جنبش بدون رهبری مشخص، مثل گوشت دم دست گربه دزد می‌مونه.

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>