Comments

دین دروغگویان و مذهب فریبکاران / بهنام چنگائی — 8 دیدگاه

 1. در مورد نظر کامنت نویس اشعالگر ایران در ارتباط با نظم بعد از رژیم، ایشون هوادار نظم پادشاهی ماقبل اسلام است. ایشون میخواهد مذهب زرتشت را هم زنده کند. کلا پادشاهان قبل از ۱۴۰۰ سال پیش خودشان اشغالگر محیط زندگی اهالی ایران و دنیا بودند. شاه شدن خودش یعنی اشغال کردن محیط زندگی آدمها شدن توسط نظامیون نوکر خود. پادشاهی سراغ دارید که اشغالگر نباشه؟ من سراغ ندارم. ضد-اقتدار

 2. میخوانیم:
  .
  “اما در این میان نهاد های امنیتی ارباب ونوکربهتراز هر کس دیگری میدانند حرف وبحث راجع به نوع حاکمیت آینده تا دریک بسترمبارزاتی شکل نگیرد و ارتقائ آگاهی طبقاتی کارگران وکلا مزد بگیران در این بستررا بهمراه نداشته ومهمترارتقای شناخت هر چه بیشتر از امپریالیسم و دسیسه های نشسته برسرراه مبارزه را بهمراه نداشته باشد بحثی است انحرافی وبدنبال نخود سیاه فرستادن کارگران پیشرو و… که حاکمیت اشغال گر اسلامی و زالو های چند ملیتی ازان سود خواهند برد.”
  .
  بحث بر سر اینکه چه نظمی جای نظم موجود بیاید در حقیقت همان “بستر مبارزاتی”، همان “ارتقای آگاهی طبقاتی”، همان “ارتقای شناخت” و درک همان “امپریالیسم” است. مثلا، نوشته “مزدبگیران”! مزدبگیری بردگی مزدی است. توده های کارگر برده مزدی هستند. رهائی آنها نظم کمونیستی است. پس اصلا پیچیده نیست، درست؟ مسئله دیگر، اقتصاد ایران تحت سلطه امپریالیستهاست. امپریالیسم امروزه یک پدید بردگی مزدی است و بدون آن امکان ندارد. پس راه حل رهائی از امپریالیسم جامعه کمونیستی می باشد. مشکل بود؟!!!
  .
  سعی کنید حتما میتوانید به نتیجه برسید.
  .
  در مورد نظر آقای چنگائی، مقالات ایشون بما میگوید هدف فوری اش بوجود آوردن یک دولت سرمایه داری سکولار دموکراتیک است. برای همین مقالات ایشون در چهارچوب منافع اربابان بردگی مزدی است. در میان سرمایه دارها میلیونها اته یست و سکولار وجود دارد و همه آنها اگر در مورد رژیم بنویسند همان مطالب آقای چنگائی را خواهند نوشت. آته ایست بودن و یا سکولار بودن، استثمارگر نبودن و اقتدارگرا نبودن نیست.
  .
  ضد-اقتدار

 3. باید بحث را از روی رژیم اشغالگراسلامی برداشت وآن را به ناکجاآباد نوع حاکمیت آینده برد تا بدینوسیله اشغالگران وامپریالیستهای حامی آنهابتوانند آسوده تربه غارت وسرکوب داخلی وسیاستهای امپریالیستی منطقه ای خود ادامه وطالبانهارا حاکمیت بخشند و…
  رژیم اشغالگر اسلامی وامپریالیستها در این راه ضد کارگری وضد خلقی ازذات وجود مبارک مولوکانه رضا پهلوی بهرمند هستند ودر معنی با توجه به شرایط مشخص اجتماعی هیچکس بمانند وی نمیتوانست این کارخیر!را انجام دهد.
  اما در این میان نهاد های امنیتی ارباب ونوکربهتراز هر کس دیگری میدانند حرف وبحث راجع به نوع حاکمیت آینده تا دریک بسترمبارزاتی شکل نگیرد و ارتقائ آگاهی طبقاتی کارگران وکلا مزد بگیران در این بستررا بهمراه نداشته ومهمترارتقای شناخت هر چه بیشتر از امپریالیسم و دسیسه های نشسته برسرراه مبارزه را بهمراه نداشته باشد بحثی است انحرافی وبدنبال نخود سیاه فرستادن کارگران پیشرو و… که حاکمیت اشغال گر اسلامی و زالو های چند ملیتی ازان سود خواهند برد.
  پیام این دسیسه ارتجاعی امپریالیستی بزبان ساده این چنین است که ای مزد بگیران مبارزه تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

 4. من هم به کسی که مواضع روشن ندارد اطمینان نمیکنم. توده ها به هیتلر و در ایران به خمینی رای دادند و خودشان را بدبخت کردند. من هم توده هستم و نظر خیلی خیلی اقلیت داشتم و گول کم أگاهی آنها را نخوردم و به ارباب (سکولار، مذهبی، ایرانی، اروپائی و غیره) اطمینان نکردم و نخواهم کرد.فقط هیتلر و خمینی نیست. در غرب به دولتهای دموکراتیک امپریالیستی رای میدهند و آنها هر کاری که دلشان بخواهد میکنند. در شرق هم سرکوب شده و بی زبان هستند. قرنها به دولتهای انگلیس رای میدادند و أن دولتها قرنها بساط استعمار انگلیس را مدیریت میکردندو دنیا را می چاپیدند. ایشون احتمالا در دورانی که خمینی زنده بود طرفدار خمینی بود چون توده ها خیلی طرفدارش بودند. حالا گندش درآمده و موضع ضد حکومت مذهبی کرفتن آسان شده و ممکن است محبوبیت بیاورد. ضد رژیم بودن دیگر ساده است، بچه شاه سابق هم که میلیارد است حالا شده انقلابی. البته بعد از خروج آمریکا از افغانستان، ناامید شد. سوسیال دموکراتهای دموکراسی خواه و لیبرالها هم ناامید شدند.
  در مورد ۱۴۰۰ سال، آقای چنگائی از تاریخ خاورمیانه چیزی نمیداند و فکر میکند که خرافات و استثمارگری و مردسالاری و امپریالیسم در ایران از ۱۴۰۰ سال پیش آغاز شد.
  این سئوال را دوباره در آینده تکرار خواهم کرد.
  ضد-اقتدار

 5. درود بر شما دوستان گرامی؛

  بی گمان خواست شما جناب ضداقتدار گرانقدر امری درست و بجاست. ولی من از اینکه بخواهم و بتوانم از دیدگاه خودم ساختار جایگزین آتی را هم همزمان بازتاب دهم، سوژه ی متفاوت و امر دیگری ست.

  بارها نوشته و گفته ام که برجستگی جنون ها و جنگ های قدرت و ثروت سلسله های درون و بیرون حکومتی مافیائی آقا و متأثر از باندهای آن، روزی نیست که به فزونی هرآن بیشتر سرسام هاو مصیبت ها و بدبختی ها و بیکاری ها و گرسنگی ها و توده های کار و زحمت نیفزاید.

  و بی شرمانه تر و ضدبشری تر از همه بگیر و ببندها و سرکوب های همزمان هر گونه اعتراض و دادخواهی هاست که از سوی آدمخوران رژیم نادانان و غارتگران بکاربرده شده و جاری روزگار ما می باشد.

  بنابرین رشد تصور خیزش کارگری توده ای و انقلاب اجتماعی طبقاتی، و توان ایجاد همبستگی در راه سرنگونی و زدودن کلیت نظام مکار الهی امری بسیار مهم و برای من ملات کار نوشتاری ست.

  یادمان نرود که ما با چه بساط و معجون پیچیده، پوشیده و هزاران سر قتال و دم و دستگاه سیستماتیک دینی مذهبی رودرروئیم! که او می تواند با نام خدا همچون آب خوردن هرکسی را که لازم بداند ترور می کند و با امر و نهی رهبرش، هزاران کارگر مظلوم و بیکاران گرسنه را می کشد.

  این رژیم با نام خدا و انبیایش پدر همه را درآورده و با ماجراجوئی های اسلام اتمی اش یکدست، قریب به اتفاقان کارمزدان و جوانان ناامید و زنان بی پناه و بی سرپرست این عصر را به روز سیاه نشانده است. و شگفتا با اینوجود همین رژیم آدمخوران در میان ساده دلان و ناآگاهان متعصب و بی چشم انداز امید دریغا، همچنان گوش و دل شنوا دارد و این بینوایان را فریب داده و از آنها و زن و بچه های شان سوء استفاده باورمداری می کند.

  برایم بسیار مهم است که بند این رابطه ی زشت و تاریخی آقا و بنده که عمر ۱۴۰۰ ساله دارد را افشاکرده و در حد فرصت و توان پیرامونش روشنگری کنم. ای بسا این ناچیزها یکار خودباوری امروز و فردای آنها درآید؛ این طیف کلان باید جسارت نقد تناقض ها و تضادهای ادیان و بویژه اسلام با حقوق بشر خود را دریابند و حق نقد غلط های موجود را که زندگی شان را ببادداده است داشته باشند.

  همین ها باید بدانند و بگویند نظام آینده شان چگونه باید باشد؛ و تنها و تنها در آنصورت است که ما ( نیروی ویرانگر دینی گذشته و سازنده و نگهدارنده فردا) را همزمان خواهیم داشت و با همه توان و وجود در پی و کنار آنها خواهیم بود و باهم مبارزه کار علیه سرمایه را بیاری و خودمدیریتی خود آنها به پیش خواهیم برد.

  همزمان برایم با ارزش است که شما دیدگاه جایگزین خود را بازتاب دهید؛ من با رغبت نگرش تان را خواهم خواند.
  با سپاس

 6. ناشناس محترم.شماهمیشه این سئوال راازآقای چنگایی کرده اید که چه رژیمی می خواهیدبه جای این رژیم بگذاریدو ایشان هیچوقت جواب سرراست نداده اند.یعنی جواب ایشون همان هرچه پیش آید خوش آید عوام است.مگه بقیه شون جواب سرراست میدن که ایشون بده.

 7. حالا یک زحمتی هم بکشید بگوئید که اگر این رژیم برود جای آن چه نظمی بیاید. ساختمان معیوب را خراب کنیم، عالی، مهندسی شما چه خانه ای میخواهد بسازد که ما در آن امن و امان باشیم. خراب کردن خانه کار ساده ای است. کودکان هم میتوانند، مهم ساختن آن است. شاه را با آن دم و دستگاه و با داشتن حمایت امپریالیستهای جهانی، سرنگون کردند و جایش این افتضاح را ساخته اند. خب، شما چه چیزی میخواهید بسازید؟ ضد-اقتدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>