Comments

دین، رهبر و حکومت مرگبار اسلامی / بهنام چنگائی — 3 دیدگاه

 1. درود بر شما دوستان ناشناس گرامی؛

  من از شما بسیار سپاسگزارم که بسهم خود هر کدام از شما نکته های برجسته ای را بررسی نموده و بخوبی بر چگونگی پیشبرد بهتر جنبش و خیزش کارگری ـ توده ای مستقل بر علیه تبهکاران اسلامی ـ ولائی حاکم بر ایران تآکیدکرده و روشنائی افکنده اید.

  درین روند و مبارزه سرنوشت ساز بی گمان کارگران و کارمزدان و زحمتکشان و زنان و جوانان و ملیت های پاکباخته و ستمزده بهررو در صف مشترک نبرد برای رهائی از چپاول ها، خودکامگی و فاشیسم مذهبی رژیم ملاها و مکلاها می باشند.

  دردا که همزمان اما می بینیم مدعیان رنگین همراهی و مدیریت این رودرروئی های پیشاروی اجتماعی ـ طبقاتی که شما بر ” هویت آنها انگشت درست گذارده اید” هرکدام بشیوه های شناخته شده و تاریخی خویش بر چهره های حقیقی شان نقاب مردمی و انقلابی زده اند. و در کنار آن ما می دانیم که پهنا، گستردگی و ژرفای ناگوارائی ها و نارسائی ها و نیازهای روزمره و اساسی زندگی + ترس از کرونا و مرگ زودهنگام چنان درنده و کمرشکن شده اند که بخش بزرگی از نیروی کارگران و توده های اسیر و ویلان بیکار و گرسنه می بلعند و فرصت و توان بررسی و شناخت دوست و دشمن را درین شرایط سخت و سنگین آز آنها گرفته و امکان مقابله و دفاع ندارند.

  و این نکته پایه ای درست گره پیچیده ای ست که باید با روشنگری و افشاگری بدان ها پرداخت تامگر آسیب پذیری ها و گمراهی ها کم و کمترشوند و خودباوری و همبستگی اجتماعی طبقاتی مستقل و توسط خود آنها سازمان بیابد.

  با سپاس دوباره

 2. درادامه کامنت ناشناس کاملا موافق هستم.
  رضا پهلوی نشان داد “شاه”مهره آخوندهابرای بردن ناامیذی به جنبش براندازی وپراکنده کردن آنان است.
  اما باید اضافه کنم نباید منفعت حیاتی مجاهدین از پا نگرفتن شعارجمهوری ایرانی دربرابر جمهوری اسلامی راازیاد برد.
  تبلیغات مجاهدین و کانون های شورشی راه اندازی شده در فضای سایبری وعکس های فتوشاپی تهاجمات!چریکی رزمندگان! آن به عکس های خامنه ای در خیابانها و…با اینکه از یک طرف گویای ورشکستگی مجاهدین و نداشتن هوادارمیباشد اما ازطرف دیگرنشانه جبری است که این شعار بر مجاهدین وارد آورده است تابرای استمرار سیاسی حیات خود به همکاری با آخوندهادرتکمیل خیانت رضا پهلوی بپردازد.
  البته نا گفته نماند شعارجمهوری ایرانی درورای اینکه مترقی یا ارتجاعی یا…باشد بخاطرمقابله با هویت اسلامی درذات خود حیات سیاسی کل اپوزیسیون اسلامی مانند ملی مذهبی های جبهه ملی ونهضت آزادی وطرف داران علی شریعتی و…را بخطرانداخت.
  بهر حال مجاهدین با قبول لودگی ومسخره بودن جنگ!فتوشاپی وآنهم با عکس خامنه ای وسلیمانی و… پس از پنجاه سال مبارزه مسلحانه درصدد هستند بکمک تبلیغات روز افزون آخوندها که با هر تظاهرات که شکل می گیرد بگویند کار کار مجاهدین است اینطوربه جامعه تزریق بکنند که جنگ بین دو نیروی اسلامی است ولاغیر.
  در معنی آخوندها بوسیله دو طیف بظاهر متضاد فرزند شاه ومجاهدین اولی با دموکراسی بازی های ارتجاعی ضد سرنگونی فرزند شاه که مستقیم به نقش تعین کننده رهبری یک جنبش شلیک کرد وهمچنین با علم کردن مسخره نه به جمهوری اسلامی آری به همبستگی ملی!که چیزی بیش ازطرح وزارت اطلاعات برای پاک کردن نه به جمهوری اسلامی آری به جمهوری ایرانی نبود ودومی با تلاش تبلیغاتی وفتوشاپی اسلامیزه کردن جنبش سرنگونی توانست تااین نقطه خطرادامه یافتن وگسترش جنبش سرنگونی با نشاط دی ماه سال نودوشش راکه برای یکمین بار شاهد نقش بسیار کم رنگ خرده بورژوازی و نقش بسیار پررنگ زحمتکشان شهری وحتی روستائی (کشاورزان اصفهان)درآن بودیم رامنتفی سازد.
  اما نکته بسیار مهم دیگر در خاموشی اعتراضات بزرگ وسراسری اثرمنفی امید واهی بخش ناراضی جامعه به دونالد ترامپ بود که حال نیز نا امیدی مضاعف از امام زاده امریکابخاطر سپردن مدیریت افغانستان به آخوندهابر نا امیدی تغیررژیم بدست ترامپ افزون گشته است.
  دخیل بستن بخش ناراضی جامعه به امام زاده امریکا که چهل سال است با ترامپ وبدون ترامپ کور کرده اما شفا نداده است روی دیگرنا امیدی وضربه استراتژیکی جامعه از اپوزیسیونی است که سرشناسان طیف چپ وراست ومذهبی آن در خدمت آخوندها میباشند.
  امااین سرخوردگی ونومیدی دریک نقطه غیرقابل باورمیتواند شعله امید وتحرک را زنده نماید.
  این نقطه نقطه نطفه بستن یکمین هسته مسلحانه باهویت ملی میباشد.
  وارد شدن حجم بزرگی اززحمتکشان به مبارزه اجتماعی و حل شدن روشنفکران خرده بورژوازی درلیبرالیزم وسکولاریزم که خود بخود برداشته شدن سنگ بزرگی دراه شکل گیری مبارزه قهرآمیززحمتکشان میباشد ومیبایستی آن را بفال نیک گرفت شکل گیری این هسته از جوانانی که پتانسیل رزمی خود را در اعتراضات گوناگون به اثبات رسانده اند را درافق قابل دید قرارداده است.
  وظیفه ما درافشای دسیسه های استعماری اسلامی خلاصه میشود.
  دسیسه هائی که اتفاقا اگر کمی عمیق بدان بگریم تماما برای سنگ اندازی دربسته شدن چنین نطفه ای است.
  دشمن بخوبی میداند با توجه به بغض در گلوی زحمتکشان ستم دیده ایران وبا توجه به پتانسیلی که جوانان از خود نشان داده اند اولین تحرک این هسته علیه دشمن اشغالگربسرعت ظرب المثل در نومیدی بسی امید است را عینیت اجتماعی خواهد بخشد.
  امیدی که بدون تردید پایه اصلی گسترش هسته های مسلح ملی خواهدشد.
  اراجیف وزارت اطلاعاتی رضا پهلوی اندردموکراسی ضد جنبش وانقلاب و ضد ایستادگی ودفاع مردم دربرابر یورش قوای سر کوب و نام گذاری خشونت!بر چنین دفاع مشروع و کانون های شورشی !مجاهدین با شعارهای اسلامی و…تمامانمونه خرواری است ازحیله های استعمار ونوکرآخوندیش برای شکل نگرفتن نطفه مبارزه قهرآمیز رنجبران ایرانی که اتفاقا بکارگیری این حیله ها وبویژه آنتنی کردن رضا پهلوی ومهملات وجست وخیزهای وزارت اطلاعاتیش خود گویای در چشم اندازآخوندها و امریکا قرارگرفتن مبارزه قهرآمیزمیباشد.

 3. بنابه گزارش ستاد کرونادرانتقاد به پیش گیری نکردن ازمراسم محرم در مشهد مقدس!دقیقا “یک هزارپرواز”دریک روز عزا داران را از نقاط مختلف کشوربه مشهد مقدس!حمل نمده است.
  رژیم اشغالگر اسلامی با بیرون کشیدن هویت اسلامی بخشی از مردمان تولید عقب افتاده مینماید وعقب افتاده های میلیونی پایه اجتماعی رژیم را با همه نق هائی که میزنند تشکیل داده ومیدهند.
  این دور باطل تولید عقب افتاده وتغذیه از آن چهل سال است ادامه وهمانطور که میبینیم رشد تصاعدی نسبت به چهل سال پیش داشته است.
  این رشد در کنارسرکوب خود یک عامل اصلی در آب رفتن کمی وکیفی اعتراضات میباشد که اعتراض به بی آبی در خوزستان وهمچنین پشتیبانی از ان در دیگر شهرهانمونه زنده آب رفتن کمی وکیفی اعتراضاتی میباشد که بهیچ عنوان نمودار خشم مردمی تشنه وعزیز از دست داده نبود.
  بنابرآنچه دربرابرچشمان همه قرار دارد سیاست و” شعار همه با هم”چپ ها وامثال رضا پهلوی ومسعود رجوی و…یعنی هم بستگی!آنکه درراه براندازی رژیم اشغالگر زندان میرود وکتک میخورد وشکنجه واعدام میشود باآن کارگریا زن خانه دار یا آن بازاری یا کارمند وآن…که درتمامی مراسم اسلامی و سیاسی واجتماعی رژیم شرکت میکند و تشیع جنازه ژنرال مش قاسم را میلیونی میسازد سیاستی بوده ومیباشد وخواهدبود تنها وتنها بنفع استمرارعمررژیم اسلامی.
  شعارهای سرنگونی بدست خلق قهرمان ایران یا ملت ایران ویا زحمتکشان وکارگران ایران از سوی چپ یاسلطنت طلبان سنتی ویا مجاهدین ویا…مخاطب واقعی وقابل لمس ندارد وبا این وضع یک دست نبودن اعتقادی وفرهنگی وهویتی جامعه نمی تواند داشته باشد. شعارهائی است پوچ وصوری وگمراه کننده ودادن تصویرغیرواقعی از یک دستی اقشارگوناگون اسلامی وملی و…بنغع رژیم اسلامی واربابان استعماریش میباشد.
  اقشاری که بارهااثبات شده درورای یکی بودن جایگاه طبقاتی در تضاد هویتی با یک دیگر میباشند و بخیابان آوردن میلیونی آنان از سوی حاکمیت درهفته بعد ازتظاهرات عاشورای سال هشتاد وهشت نمونه ای از تضاد این اقشاربا دیگر اقشار فرودستی بود که در همان عاشورا خیز سرنگونی برداشتند.
  این اقشاردرورای جایگاه طبقاتی کاملا مشترک با سایر اقشارمبارز،بعلت هویتی نه درنه گفتن به جمهوری اسلامی وحدت دارند ونه درآری به جانشین ان.
  شعارهای صوری تنها بدرد رژیم اسلامی خورده ومیخورد.
  رژیم اشغالگر ترسش از غربال وتعین تکلیف شدن سیاسی اقشار اسلامی عمدتا هوادر خود بوسیله یک جنبش ملی راطی خیزش بدور از شعارهای حق طلبانه اسلامی! دی ماه نودوهشت بوسیله برخی از مسئولینش یا پادوهای خارجه نشین اپوزیسیون نما برزبان آورد وپس ازآن شاهد میدان دادن رسانه های استعماری به رضا پهلوی به نیابت از رژیم اشغالگر بعنوان نماد ورهبر…جنبش بوده وهستیم تا از تخصص بسیار بالای ایشان در ویران کردن تشکلات کوچک خارج کشوری سلطنت طلبان در بریدن سرجنبشی استفاده نمایند که بدنه اصلی آن را کارگران وکلا فرو دستان تشکیل داده وبا بالا بردن شعار جمهوری ایرانی دربرابرحکومت اسلامی بر این همه باهم استعمار ورژیم پسند برای یکمین بارخط بطلان کشیده ودر معنی تک تک مردم را تعین تکیف کردند در کدامین قطب قرار دارند.
  البته پیشاپیش میدانم چنانچه آقای چنگائی پاسخی بدهد همان مقوله نخ نما شده آگاهی راکه توهین به شعور وخرد بخش بزرگی از مردمان میباشد پیش خواهند کشید.
  مردمانی که بعینه می بینند پایگاه مردمی رژیم اشغالگرهویتی میباشد ونه طبقاتی و…
  درپایان باید اضافه کنم چپ هاکوشیده ومیکوشند با پیش کشیدن مقوله آگاهی!تشکیل بدنه نیروهای اسلامی از تهی دستان یا فرودستان را توجیح نموده وبقول معروف بر جنایات هزاروچهارصد ساله آنان آب توبه نا آگاهی! بریزند.
  این در حالی است که مستضعفین یک هزاروچهارصد سال است آگاهانه ودر پی بهره بردن از تمتعات وغنائم در این جهان وابدی شدن در بهشت محمدی دست به جنایت مقدس یا همان جهاد زده ومیزنند وفارسی حرف زدن آنان یا عربی ویا… مانع ریختن خون هم وطنانشان؟!نشده ونخواهدشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>