شنبه, ۱۷ خرداد , ۱۳۹۹
   

Comments

سرمایه‌داری و غارت ۲- سلب مالکیت از زمین، نیروی کار، زندگی مادی
ترجمه: سامان
— 30 دیدگاه

 1. به فولادی، مجاهدین هوادار نظام سرمایه داری هستند. نقد من به کامنتهای شما انتقاد به بورژوائی بودن نظراتتان است. برای همین اتوماتیک نقد نظرات مجاهدین هم هست نه در راستای سیاستهای آنها. کسی اینجا دروغ نگفته و اهانت هم نزده، سئوالات را جواب بدهید تا بحث ادامه پیدا کند.

 2. سوآل ازروشنگری. کامنت مستند من درموردشباهت عمل ناشناس باعملی که به مجاهدین نسبت داده چه ایرادی داشت که آن رادرج نکردید؟ آیا این کارشما به معنای تایید وتشویق ناشناس به دروغ گویی واهانت به معترضان خیابانی نیست؟تاکی می خواهید به این دودوزه بازی هاادامه دهید؟

 3. آقای فولادی باید یک فکر جدی بحال مواضع ت بکنی. تا آنجا که انقلاب ایران بورژوا دموکراتیک است، پایت در بعد استقلال و ناسیونالیسم لنگ است. تا آنجا که انقلاب سوسیالیستی است، مواضع ضد امپریالیستی نداری. لااقل این را بعنوان رفاقت بپذیر و به اعصاب و سلامت خودت کمکی کن.

 4. چشم خوانندگان کور نیست میتوانند ببینند که بحثهای این صفحه در مورد مقاله آقای سامان و سرمایه داری است. در روز روشن دروغ میگوئی و سفسطه میکنی.

 5. عجب تبحری دارددرسفسطه گری وآسمان وریسمان بافی تااصل موضوع را که دفاع اش ازرژیم واهانت به معترضان است لاپوشانی کند. معلم اش همه اتهام زنی و سفسطه گری آموخت!

 6. جناب فولادی ، شما و امثال شما دارید علنا از امپریالیستهای غربی دفاع میکنید. اگر بین ایران و آمریکا-ناتو جنگ شود،،طرف ناتو را خواهید گرفت. تازه لنین را هم سرزنش میکنید که شکست طلب بود و میگفت غربی ها رشد نیروهای مولده بیشتری دارند و مترقی اند و بهتر است علیه تزار پیروز شوند. دوستان سوسیال دموکراتت در روسیه آن موقع طرف تزار بودند و میگفتند که باید جنگ میهنی کرد. اما ما آنارشیستهای کمونیست با دولت و جنگهای ارتجاعی مخالفین و از هیچ رژیمی دفاع نمی کنیم. ما همه کارگریم و هم علیه رژیم هستیم و هم علیه امپریالیستها. بیخود فقر تئوریک خودت را با هوچیگری پنهان نکن.

 7. کسی از رژیم دفاع نمیکند. تمام بحث این است که اگر مبارزه با رژیم خصلت ضد سرمایه داری نداشته باشد در جبهه امپریالیسم غربی قرار میگیرد. بررسی شعارها برای همین اهمیت دارد تا سمتگیری ها تشخیص داده شود و با نقد ارتقا پیدا کند. اما شما با فقر تئوریک ت به این مقاله حمله کرده ای، چرا چون ضد امپریالیستی است. شعارهائی که شما در آوردی و در کامنت ات گذاشته ای میتواند شعار ترامپ هم باشد. نفی رژیم اثبات هیچ چیز نیست. هر سرمایه دار شکست خورده ای میتواند ضد رژیم باشد. شما چون از لحاظ نظری و تئوریک ضعیف هستی هوچیگری در می آوری تا خودتان را توجیه کنید. اینکه مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی باید ضد سرمایه داری باشد از غنای تئوری است. ما را برای گفتن حرفهای درست که موجب میشود جهتگیری مبارزات بردگان مزدی به جنگهای ارتجاعی منجر نشود، سرزنش نکن. کارت بغایت جاهلانه است و تو را در ردیف ترامپ و پوتین قرار میدهد.

 8. کامنت ناشناس برمقاله ،، پرده آخر نمایش قاسم سلیمانی،، بهروزنظری:《روشنفکران مارکسیست جداازتوده هاهستندوباتبلیغ خارج ازگودمبارزه طبقاتی نمی توان کارگران راسوسیالیست وانترناسیونالیست کرد》.اما بادفاع ازرژیم وشعارهای هزاران معترض خیابانی رابه بی بی سی ومجاهدین وسلطنت طلبان نسبت دادن می توان هم همراه توده هابودوهم به شیوه ی کیهان وصداوسیما داخل گودبود وکارگران را سوسیالیست وانترناسیونالیست کرد!!

 9. درکامنت۷:۱۱ مواضع مشترک ناشناس ورژیم ودفاع علنی اش ازرژیم رانوشتم. این نمونه ای از دفاع اوازرژیم واتهام زنی واهانت به معترضان خیابانی.امیرجواهری درمقاله اش شعارهای معترضان رانقل کرده از جمله:《نظامی جنایت میکند، رهبرحمایت میکند》، یا 《مرگ براین حکومت آدمکش》،و 《جمهوری اسلامی نابود بایدگردد》(شعارهاعلیه رژیم زیادند، مقاله راببینید.).ناشناس درکامنت اش نوشته《 برای من به عنوان یک کارگر ننگ است که شعارهایی بدهم که بی بی سی وبچه شاه وترامپ وحکومت های غربی خوششان بیاید》.دقیقن همان اتهام واهانتی که این روزهادرکیهان میخوانیم یاازصداو سیمامی شنویم.

 10. جناب فولادی، از این قسمتش خیلی خوشحالی نه؟ دشن ما همین جاست/ دروغ میگن آمریکاست. اون قسمت به این مقاله ربط دارد و سئوالات از شما برای همین است. مقاله برای این است که تو در کلاس اکابر یاد بگیری که دشمن ما همین جاست، هم آنجا.

 11. جناب فولادی، بحث را عوض نکن، سئوالات مربوط به این مقاله را جواب بده تا خوانندگان قضاوت کنند که مارکسیست جعلی نیستی.

 12. افزوده برکامنت قبلی ام. خوانندگان کامنت های ناشناس برمقاله امیرجواهری لنگرودی را بخوانندتا به بدانند چرااو هم موضع رژیم و مدافع آن است.

 13. ۱-من کلاس اکابربازنکرده ام به سوآل هایی که آدم دیرفاز ازمقالات ام درنیافته پاسخ جداگانه دهم.۲- -تاخیرفاز ناشناس دلیل دارد، او به دلایل زیر مدافع رژیم اسلامی است وتاخیرفازش ازاینجاناشی می شود که صرفنظرازچندشعار ردگم کننده به خوانندگان، تمام مواضع عقیدتی سیاسی اش منطبق برمواضع رژبم ودر واقع تبلیغ کننده ی مواضع رژیم است.اولن، موضعگیری علنی اش علیه فلسفه علمی که همسوباایده آلیسم مذهبی رژم است. ثانین،ضدیت با تکامل هم طبیعی وهم اجتماعی که منطبق بر نگرش ضدتکاملی رژیم است.ثالثن، ضدیت بادموکراسی ودموکراسیخواهان درهمسویی بارژیم.رابعن، اعتقادبه بی نیازی ازنیروهای مولده پیشرفته ودفاع ازراه غیرسرمایه داری که منطبق برعملکردهای رژیم است. خامسن مخالفان رژیم رافقط محدودبه مجاهدین و سلطنت طلبان می کند یعنی همان تبلیغاتی که رژیم می کند تامیلیون ها انسان معترض را به حساب طرفداران خودبیاورد.دیگرچه موضعی می ماندکه ناشاس به نفع رژیم نگرفته باشد؟حتااگرچندتاشعارهم علیه اش بدهد.دریککلام، ناشناس مدافع رژبم است.وبه همین دلیل به تاخیرفاز مبتلا شده است.

 14. جناب فولادی، بحث بر سر این مقاله بود نه دیکتاتوری رژیم. به دیکتاتوری رژیم بعد از پاسخ شما خواهم پرداخت اما قبل از آن فایده ندارد. حتما به سئوالات جواب بدهید و اثبات کنید که مارکسیست جعلی نیستید. نویسندگان مقاله جواب داده اند و مارکسیست واقعی هستند.

 15. جناب فولادی سفسطه نکن سئوالات را جواب بده تا کارگران ایران ببیند که در جناح غربی طبقه سرمایه داری جهانی نیستی و عقاید مارکس را برای ریاکاری ردیف نمی کنی. فعلا هیچ شاهدی وجود ندارد که نیستی. انقلابی هم که در ایران دنبالش هستی انقلاب نیست، شورشی است تحت رهبری جناح غربی سرمایه داری جهانی برای اعمال نفوذ در کمپ رقیبش که حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی در آن قرار دارد.

 16. سوآل از ناشناسی که آنچه خوددارد بر ایرانی های محروم ازآن ،، حرام،، می کند: درکدام دموکراسی اروپایی اینترنت را به روی مردم می بندندتا ازاطلاع رسانی وکسب آگاهی محروم شان نمایند؟

 17. کماکان بحرطویل می نویسد تاموضوع اصلی را که استبدادحاکم برایران است به حاشیه ببرد.چراکه اگر این واقعیت راپذیرفت، وپذیرفت که فرارایرانی ها ازایران به غرب فقط به دلیل وجودآزادی هایی است که در غرب هست ودر ایران نیست، آنگاه نیاز به اینهمه آسمان وریسمان بافی نیست و معلوم خواهدشد شیوه ی حل مشکل ایرانی ها باشیوه ی حل تضادموجوددرنظام اجتماعی غربی ها باهم متفاوت است. اگردرایران دموکراسی وآزادی های سیاسی و به تبع آن رفاه اقتصادی بود آن تحصیلکرده هایی که به کاناداپناه برده بودند درایران می ماندندو این ،، بلای آسمانی،، برسرشان نازل نمی شد.جناب هم بهره مند ازدموکراسی و هم بهره مند ازمزایای اقتصادی آن!بازهم خودت را به کوچه ی بی خیالی بزن ومنکر واقعیت ها شو.

 18. خیلی ممنون از ترجمه این مقالات. این مقاله به حقایقی اشاره کرده است که غیر قابل انکار می باشند. این حقایق نشان میدهد که رشد نیروهای مولده سرمایه داری ضد بشری است. پرولتاریای نژاد پرست شده و سرباز شده و آدم کش شده چگونه میتوانند گورکن سرمایه داری باشند. در دوران امپراطوری رم هم اهالی ایتالیای امروز پشت دولتشان بودند و میگفتند تا وقتیکه استعمار میکنی و تو شکم ما می ریزی، ما با تو هستیم. آمریکا و انگلیس اروپا هم با کشورهای ضعیف فعلی مثل ایران همان کاری را میکنند که با سرخپوستان کردند. رهائی از سرمایه داری و استثمارش و استعمارش فقط با انقلاب فرهنگی -عقلی امکان دارد نه رشد نیروهای مولده. نمونه آمریکا و انگلیس و هر کشور با قدرتی مثلا ژاپن، نشان میدهد که رشد نیروهای مولده کارگران را انقلابی نمیکند، بلکه نژاد پرست و حامی اشغالگری میکند. نیروهای مولده را نباید رشد داد باید ریاکاری و اخلاق فاسد سرمایه داری و اقتدارگرائی و جاه طلبی و سوء استفاده از ضعیف را رشد داد. خودش خشک میشه می افته نداریم. خودش خشک نمی شه.

 19. سئوالات بیشتر از آقای فولادی
  چه ایرادی دارد که خانواده ثروتمند شاه سابق برگردند و سرمایه هایشان را با خودشان بیاورند و دنبال سیاست نباشند و فقط سرمایه هایشان را برای رشد نیروهای مولده بکار گیرند؟
  چه ایرادی دارد که تمام بانکهای بزرگ جهانی و صنایعشان به ایران بیایند و سرمایه گذاری کنند تا رشد نیروهای مولده زیاد شود تا کورگن بوجود بیاید؟
  چه ایرادی دارد که در ایران اصلا مارکسیسم را گذاشت کنار و شد ایدئولوگ رشد سرمایه داری، جز این است که به زعم شما بهرحال رشد نیروهای مولده باید سرمایه داری باشد؟
  اگر مردم دموکراسی خواه هستند و طرفدار انقلاب سرمایه داری دموکراتیک، دیگر مارکسیسم که اساسا علیه سرمایه داری شکل گرفته، اینجا به چه درد میخورد؟
  بازهم سئوال موجود است حالا اینها جواب بده بحر طویل هم ننویس.

 20. جناب فولادی، لطفا بجای حاشیه رفتن به سئوالات جواب بدهید.
  سئوالات بودند:
  ۱ – یعنی شما میگوئید که الان دولت ایالات متحده امریکا و دولتهای غربی دارندجامعه انسانی را تکامل میدهند و چند صد و یا هزار بلشویک فعلی در جهان مانع رشد و تکامل بشریت هستند؟
  ۲ – چه علائمی در کندن گور سرمایه داری توسط پرولتاریای کشورهای غرب اروپا و آمریکا می بینید؟
  ۳ – بنظر من حرف شما درست نیست چون غربی ها از دولتهایشان راضی هستند، تعداد کلیسا برو ها و رای دهندگان به سرمایه دارها زیاد است و تعداد اعضای اتحادیه ها رو به کاهش گذاشته است، حضور احزاب غیر بلشویکی مارکسیستی در انتخابات درصد قلیلی است. ممکن است توضیح بدهید چرا این عقیده شما با مشاهده علمی این جوامع در تناقض است؟
  چند سئوال دیگر اضافه کنم تا خوانندگان بیشتر متوجه شوند:
  ۴ – آیا رشد نیروهای مولده در اروپا و آمریکا بدرجه ای رسیده است که پرولتاریای آن کشورها را گورکن خود کند؟
  اگر آری، کجاست انقلاب مارکسی؟
  ۵- اگر نه، نیروهای مولده کشورهای غربی و آمریکائی مثلا چگونه به درجه ای خواهد رسید که کارگرانشان گورکن خواهند شد؟
  همانطور که معتقدید که در ایران کارگران باید هوادار سرمایه دارانشان باشند تا نیروهای مولده را رشد دهند، آیا معتقدید که کارگران غربی هم باید هوادار سرمایه دارانشان باشند و مثل نویسندگان از این مقالات ننویسند تا نیروهای مولده بجائی برسد که گور کن سرمایه داری بشوند؟
  ۶ – آیا مارکس اشتباه میکرد که در اروپای اواخر قرن نوزدهم که تعداد کارگرانش حتی زیر ۱۰ درصد جامعه بود، باید انقلاب سوسیالیستی بشود؟
  ۷ – آیا مارکس معتقد بود که کمون پاریس باید انقلاب بورژوا دموکراتیک می بود تا سرمایه داری در فرانسه رشد کند و گورکن خود را بوجود آورد؟
  ۸ – چه احزاب و یا مارکسیستهائی در غرب وجود دارند که شما فکر میکنید مارکسیست هستند؟ یا انکه فکر میکنید خود شما تنها مارکسیست دنیا هستید؟
  اگر به سئوالات پاسخ ندهید، مارکسیست جعلی هستید.

 21. باتوجه به کامنت هایم، دوپرسش مشخص ومرتبط پیش روی ناشناس است:۱- تکامل اجتماعی راقبول دارد یا ندارد، اگرقبول دارد درکجاو چگونه اتفاق می افتد؟۲- نقش منفی یامثبت توده ای لنینیست هادررویدادهای سیاسی معطوف به دگرگونی های حاکمییتی ویاتکامل اجتماعی چیست؟من به هردو پرسش به کرات درمقالات وحتاکامنت هایم پاسخ داده ام.

 22. افزوده برکامنت قبلی. من نظرات کلی ام درباره ی انقلاب پرولتاریایی درکجا باید صورت بگیرد بارها با دلیل نوشته ام. آنچه درکامنت های پایین نوشتته ام چکیده ی آن نظرات کلی است. کسی که نظرات مرا قبول ندارد، باید آن مقالات را بامقاله ی مشخص ونقل قول های کامل ازهرگزاره ردکند. نه آنکه ذهنیات خود رابه من نسبت دهد وهمان هاراردکند،جناب ناشناس!مثلن وقتی من لنینیسم را بانقل قول های فراوان ازلنین ومارکس ، مارکسیسم نمیدانم شمابایداول باردکردن دلایل من ثابت کنیدلنین مارکسیست بود بعد از،، بلشویک های مارکسیست ،، حرف بزنید. من ثابت کرده ام.لنین وبلشویک ها مارکسیست نبوده ونیستند ، شماثابت کنید هستند. تا به بحث ادامه دهیم.

 23. به ناشناس. من پاسخ شماراکوتاه وگویا دادم. نوبت شماست که، ۱- اگر بانظرمن مخالفید ،آن را بااستدلال ردکنید، ۲- نظر خودرا درمورد این که جایگزین سرمایه داری چیست، کیفییت جایگزینی چگونه است و دولت وحکومت پساسرمایه داری ازآسمان نازل می شود یا ازدرون سازوکارهای همین نظام اجتماعی سربر می آورد توضیح دهید. توجه داشته باشیدکه بحث برسر رفتن یک نظام اجتماعی تاریخ منقضی و آمدن یک نظام اجتماعی نوین، ونقش وجایگاه تکامل دراین جابه جایی است، واین که آیا شما اساسن تکامل اجتماعی را قبول داربد یانه؟ این هاراپاسخ دهیدوروشن کنیدتابتوانیم بحث را ادامه دهیم.

 24. جناب فولادی، سئوال دوم و سوم از شما، چه علائمی در کندن گور سرمایه داری توسط پرولتاریای کشورهای غرب اروپا و آمریکا می بینید؟ بنظر من حرف شما درست نیست چون غربی ها از دولتهایشان راضی هستند، تعداد کلیسا برو ها و رای دهندگان به سرمایه دارها زیاد است و تعداد اعضای اتحادیه ها رو به کاهش گذاشته است، به احزاب غیر بلشویکی مارکسیستی و همیشه در انتخابات درصد قلیلی هستند. ممکن است توضیح بدهید چرا این عقیده شما با مساهده علمی این جوامع در تناقض است؟

 25. جناب فولادی، یعنی شما میگوئید که الان دولت ایالات متحده امریکا و دولتهای غربی دارندجامعه انسانی را تکامل میدهند و چند صد و یا هزار بلشویک فعلی در جهان مانع رشد و تکامل بشریت هستند؟

 26. افزوده برکامنت قبلی ام به ناشناس.شنیده یاخوانده ای که میگویندنظام سرمایه داری گورکن اش رادردامن خودپرورش میدهد؟ مفهوم اش همان است که من درکامنت قبلی ام نوشتم. تکامل یعنی همین که سرمایه داری ضد خود یعنی پرولتاریای سوسیالیست را باسازوکارهایش پرورش وآموزش میدهد. توده ای لنینیست هاباایجادحزب خود وکسب قدرت سیاسی به جای پرولتاریا مانع این فرآیند می شوند.

 27. به ناشناس . سرمایه داری مانع تکامل اجتماعی نیست بلکه باسازوکارهای قانون مندش وازجمله پرورش طبقه ی کارگر به عنوان مهم ترین نیروی مولده هموارکننده ی مسیر تکامل اجتماعی است.نظر شماغیر ازاین است؟ پاسخ درحدواندازه ی کادر کامنت بنویس، بحرطویل ننویس.پاسخ طولانی جایش در کادر کامنت نیست در یک مقاله ی جداگانه و همه خوان است.مثل مقاله های تئوریک-آموزشی من.

 28. جناب فولادی، ممکن است توضیح دهید که چرا گفته اید که سرمایه داری مانع “تکامل جامعه ی انسانی” نیست؟

 29. ،، این مانع خطرناک بایداز پیش روی بشریت برداشته شود،،(مترجم). جناب سامان. این که شما مفهوم تاریخی-تکاملی نظام رانمی دانید گناه نظام سرمایه داری نیست. تقصیر ایدئولوژی واپسگرای شماست.(توصیه مجدد:برای شناخت نظام سرمایه داری ونقش آن درتکامل جامعه ی انسانی گروندریسه رابخوانید). درواقع، این لنینیسم واپسگرای شماست که بزرگ ترین وخطرناک ترین مانع درراه پیشرفت جامعه ایرانی وتکامل جامعه ی انسانی برای گذاربه سوسیالیسم وکمونیسم است ونه نظام سرمایه داری که جنابعالی وهمفکرانتان ازتمام مزایای تکنیکی وارتباطی آن بهره مندیدومثل آل احمدوشریعتی وآخوندها دیگران راازاین بهره مندی ها منع می کنید.خیالتان راحت باشد حنای لنینیسم شما برای ایرانی ها رنگی ندارد. عرض خودمی برید و مارکسیسم رابدنام می کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Page generated in 0٫961 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار