جمعه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۸
   

Comments

سخن گفتن از ستم ملی در ایران برابر است با کشک! / تبریزی — 10 دیدگاه

 1. آیا ما بردگان مزدی (کارگران) از شعارهای بازگشت شاه و سلطنت می ترسیم؟
  .
  آری می ترسیم چون خانواده سلطنتی و وابستگان و دوستان سرمایه دارشان هم مثل رژیم و دم و دستگاهش حامی نظام بردگی مزدی هستند و کار هر روزه شان استثمار نیروی کار ماست.
  .
  اما ترس یک چیز است و درمان چیز دیگر. ما از مریض شدن می ترسیم اما میکروبها و ویروسها را به چالش میگیریم. هر نوع حامی و محافظ نظام بردگی مزدی ترسناک است اما ما میتوانیم مثل خیلی از بیماری ها، بیماری استثمارگری را نیز درمان کنیم. برای اینکار باید بردگی مزدی و ترفندهای سیاستمداران آنر ار بشناسیم و علیه آن بصورت یک طبقه متحد شویم.
  .
  بردگان مزدی ی که به هواداری از استثمارگران خود روی می آورند نیز بیمار هستند. مثلا شرکت در انتخابات که همیشه انتخاب یک مجری و حامی نظام سرمایه داری است بیماری ذهنی ماست. این بیماری که فکر میکنیم استثمارگر ما در واقع از خود ماست. خیر استثمارگر ما وقتی از عکس و فیلم بیرون است، دست اندکار استثمار نیروی کار ماست.
  .
  حال اگر هواداران “نژاد” فارس، و سلطنت طلب و خمینی پاسخی دارند بنویسند.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 2. شعار علیه بردگی مزدی علیه چه کسانی است؟
  .
  علیه سرمایه داری جهانی (امپریالیسم)
  علیه رژیم چون رژیم پاسدار نظام سرمایه داری است و دنبال همکاری و هم دستی با کمپانیهای سرمایه داری جهانی
  علیه بازگرداندن پسر شاه توسط سرمایه داری جهانی چون پسر شاه سرمایه دار است و با سرمایه داران جهانی شریک
  علیه تمام اپوزیسیون هوادار سرمایه داری،؟چه در شکل چپ نمایش و چه راست و دموکرات نما
  .
  شعار علیه بردگی مزدی تنها شعار واقعی آزادی ست، بقیه شعارها در خدمت آزادی های کاذب است
  .
  همه با هم بدرد نمی خورد. همه کارگران با هم علیه همه هواداران سرمایه داری فقط بدرد میخورد.
  .
  شعار علیه دیکتاتوری کافی نیست چون اگر حتی جمهوری دموکراتیک پارلمانی هم بیاید، مثل اروپا، بساط استثمار سرمایه داری برچیده نخواهد شد.
  .
  اگر کارکران تمام ایران استثمار نیروی کار را نشانه نگیرند، محکوم به بردگی خواهند بود که امروزه هست بردگی مزدی
  .
  آنارکوسندیکالیست

 3. میخوانیم:
  .
  “بسیارروشن که ایادی رژیم ونظام اهریمنی سرمایه داری جهانی از شعارهائ که طلسم صف بندی های مجازی وقلابی چهل ساله وناسیونالیزم ارتجاعی در خدمت رژیم را ابطال نمود وبه اکثریت جمعیت فرودست ایران هویت بخشید میترسند وباید هم بترسند.”
  .
  خیر اصلا روشن نیست،
  .
  ایادی سرمایه داری جهانی در سایت رادیو فردا که متعلق به دولت آمریکاست، نه تنها از این شعارها نترسیدند بلکه بخوبی این شعارها را منعکس کردند.:
  .
  https://www.radiofarda.com/a/protesters-demands-on-recent-protests/30276636.html
  .
  بعلاوه، همین سایت متعلق به سرمایه داری جهانی، نظرات بچه شاه را هم منعکس کرد:
  .
  https://www.radiofarda.com/a/iran-ex-crown-prince-open-letter-to-un-condemning-genocide/30319846.html
  .
  بقیه کامنتش ارزش بررسی ندارد مگر اینکه کسی سئوالی طرح کند.
  .
  اگر کارگران ایران شعارهای شونیستی-ایرانی، ضد عرب و ضد مجاهد بدهند، تیشه به ریشه خود می زنند چون قومها و ملیتها و فعالین و روشنفکران آنها را تنها خواهند گذاشت.
  .
  بهترین شعارها شعار برای آزادی بشریت از روابط استثمارگرانه سرمایه داری است.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 4. بسیارروشن که ایادی رژیم ونظام اهریمنی سرمایه داری جهانی از شعارهائ که طلسم صف بندی های مجازی وقلابی چهل ساله وناسیونالیزم ارتجاعی در خدمت رژیم را ابطال نمود وبه اکثریت جمعیت فرودست ایران هویت بخشید میترسند وباید هم بترسند.
  طلسم این صف بندی های قلابی که منجر به درجا زدن کارگران وکلافرودستان در صنار سیشی سندیکا بازی وکلا نگه داشتن آنان در گرداب دست پا زدن در زندگی روزمرگی و رفرمیسم و کشاندن آنان به انتخابات بازی واصلاح طلب بازی و… گردیده بود با شعارهای گرد هم آئی پاسارگارد و کل شعارهای خیزش دیماه دو سال پیش باطل شد و کرامت پایمال شده کارگران ودیگرزحمتکشان رابدانان باز گردانید.
  رزم شجاعانه آبان ماه فرودستان با قوای مسلح اشغالگران تازی حاکم برایران ورساندن تضاد اجتماعی رژیم محمدی به نقطه غیر قابل برگشت ورفرم از درون کرامت وهویت زنده شده بچه های فقر ورنج زایش گردید.
  حال خواهر مریم با این زمینه هویتی فرودستان و بیرون زدن پتانسیل عظیم آنان ودرصف یکم جنبش قرارگرفتنشان باید جمهوری دموکراتیک!اسلامی و برنامه ده ماده ای برای ایران فردا!که چیزی بجزپیش فروش نیروی کار وثروتها وسرمایه ملی به کلان سرمایه داران جهان به امید بقدرت رساندن این فرقه نمی باشد را محترمانه بگذارد در کوزه آبش را بخورد.

 5. مسئله شهریار قوم و نژاد است نه آزادی از استثمارگری و استعمارگری. آنارکوسندیکالیست

 6. زیر مقاله آقای لنگرودی نوشتم:
  .
  ممنون از نویسنده، اکسیونهای اعتراضی به سرکوب اعتراضات مردم رهنمود درستی است اما در مورد دفاع از شعارها باید بینهایت حساس بود و باید بین شعارهای ارتجاعی و شعارهای کمونیستی تفاوت قائل شد و از شعارهای ارتجاعی دفاع نکرد و شعارهای درست کمونیستی ضد بردگی مزدی و در خدمت خودگردانی های کارگری در محل کار و زندگی را اشاعه داد.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 7. ایدئولوژی فارس درست کردن به همان خطرناکی ایدئولوژی ولایت فقیه درست کردن است. مسئله اصلی طبقه کارگر ایران روابط سرمایه داری است و نه قوم و نژاد.

 8. این سه شعار:
  .
  شعارهای ما آریائی هستیم عرب نمی پرستیم.
  می جنگیم میمیریم ایران رو پس می گیریم.
  استقلال آزادی حکومت ایرانی
  .
  ضد وحدت طبقاتی کارگران است و ارتجاعی هستند. اگر توده خای کارگر چنین شعارهائی را بپذیرند، سرنوشتشان مثل کارگران هوادار هیتلر خواهد بود.
  .
  سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باید کمونیستی و کارگری و شورائی باشد.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 9. ای کاش جناب نویسنده بجای واژه شناسی در خصوص پایه های اصلی اسلام ناب ممدی وتاریخ ماتریالیستی آن وهمچنین در مورد دلیل نفرت رژیم ازهویت ملی ایرانیان وتاریخ وتمدن و…ایران مطالعه میکرد که در آن صورت می دید این نفرت رابطه مستقیم تاریخی وایدئولژیکی با اسلام ناب محمدی دارد که در آن صورت این حاکمیت را “رژیم آخوندی” معرفی نمیکرد که تو گوئی آخوند از زیر بته عمل آمده است و ربطی به اسلام ندارد ودر آن صورت می توانست تضاد ماهوی بین شناسنامه ایرانی آخوندها وپایگاه اجتماعی آنان را با هویت ایرانی را ببیند ومتوجه شود هر که شناسنامه آلمانی دارد وبزبان آلمانی حرف میزند بمعنای داشتن هویت آلمانی نیست.
  در آن صورت جناب نویسنده براحتی میتوانست ببیند نفرت این حاکمیت از زبان فارسی و هویت ایرانی وایران و نماد های هویتی ایرانیان بمانند نوروز…تا آنجا که به استناد فیلمهای موجود در یو توب در مجلس خبرگان بریاست منتظری تمامی تلاش بر رسمی نمودن زبان عربی وحتی اجبار کودکان به عربی حرف زدن بود از برتری نژاد عرب در مکتب اسلام که رکن وپایه اصلی آن میباشد سر چشمه می گیرد.
  رژیم از روز یکم تلاش نمود مراسم عربی اسلامی را جانشین جشنها ومراسم ایرانی نماید اگر معرف ستم ملی حاکمیت بقایای تاریخی تازیان در ایران نیست نشانه چیست؟.
  امام خمینی گور بگوری در جزوه ای که فرقه زبان زرد های مجاهد تحت عنوان “چهار فرمان تاریخی امام”بچاپ رساندند وتکثیر وپخش نمودند زنده یاد شاهپور بختیار وهر کس دیگر را که خود را ایرانی مسلمان بخواند کافرمعرفی میکند.
  حال از این بگذریم که فرقه ضد ایرانی مجاهدین در همان جزوه امام خمینی گور بگوری را بدرستی سمبل ونماد تشیع سرخ علوی میخواند و زایش ایدئولژیک خود از غائله پانزدهم خرداد امام را افتخاری ابدی برای خود میداند.
  جناب نویسنده تا زمانیکه نفرت برتری این حاکمیت ودیگرشاخک های بقایای ژنتیکی و تاریخی و ایدئولژیکی سپاه اسلام در ایران از علی شریعتی گرفته تازبان زرد های مجاهد وتا نهضت آزادی!و تا جبهه ملی!و…از تاریخ وتمدن و زبان و مراسم تاریخی ایرانیان و…کلاهویت ایرانی راکه ریشه در اعتقاد به برتری نژادی اجداد اشغالگرشان دارد را سهوا یا عمدااز صورت مسئله حذف مینماید وداشتن شناسنامه ایرانی وفارسی حرف زدن به اجبار سران حاکمیت را نشانه ایرانی بودن آنان معرفی میکند فکر نمی کنم صلاحیت وارد شدن به بحث ستم ملی را داشته باشند.
  اینکه برتری عرب بردیگران پایه اصلی مکتب اسلام ناب ممدی میباشد ودر راه نابودی زبان و…هویت مردمان سرزمینهای اشغالی بنفع ساختن امت واحده عربی اسلامی وبر قراری خلافت واحده عرب برجهان آن زمان چه خونها که نریخته است واینکه این حاکمیت ضد ایرانی در آرزوی جبران شکست اجدادش در امت سازی عربی اسلامی از ایرانیان به چه اعمالی دست زده است آنقدر روشن ودر برابر همگان که احتیاج به بحث داشته باشد.
  جناب نویسنده.
  شعارهای ما آریائی هستیم عرب نمی پرستیم.
  می جنگیم میمیریم ایران رو پس می گیریم.
  استقلال آزادی حکومت ایرانی
  در معنی پاسخی از سوی ایرانیان به چهل سال ستیز حکومت اسلامی باهویت ایرانی وتحقیرایرانیان میباشد وبهمین دلیل رژیم بدست پادوهایش بر خستگی ایرانیان از نژاد پرستی حاکمیت اسلامی مهر “نژاد پرستی”کوبید و مورد تهاجم گسترده پادو هایش قرارداد.
  جناب نویسنده
  علی شریعتی در کتاب بازگشت به ریشه های خویش با صراحت گفت هویت ما نه از خرابه های تخت جمشید ودوران سیاه!ساسانیان بلکه از صحرای کربلا ونهضت حسینی شکل گرفته است.
  همین بابا در جای دیگری می گوید در حسینیه ارشاد به ملی ها گفتم ایران باستان تا پیش از ورود اسلام هیچی ندار بود نه علمی داشت ونه تمدنی ونه…
  حال اگر شماامام خمینی گور بگوری و آل وی ازعلی شریعتی گرفته تا صادق خلخالی وامثال حنیف نژاد ورجوی و مرتضی مطهری…را به صرف تولد در ایران وفارسی حرف زدن ایرانی معرفی میکنید بخودتان مربوط است اماایرانیان همانطورکه در گرد هم آئی پاسارگارد ودر خیزش دی ماه دو سال پیش وآبان ماه امسال با شعار ها و تهاجم به مراکز عربی اسلامی نشان دادند اززیر بمبارانهای سیاسی تبلیغاتی چهل ساله استعمار وارتجاع سرخ وسیاه که میخواست این حاکمیت ضد ایرانی راخودی معرفی کند بسلامت بیرون آمده ورزم آنان برای پس گرفتن ایران وبیرون آمدن از زیر سلطه تازیان بالاخره پس از قرنهابه رزم نیاکانشان وصل گردید.
  جناب نویسنده.
  اگر پرستش نیاکان آریائی و باور به مهر ورزی دست آورد فلسفی و…آنان از سوی من ایرانی در برابر تهاجم بی رحمانه سرمایه داری جهانی به هویت وکرامت انسانی جرمی است نژاد پرستانه! واگرنگهبانی از موسیقی ومعماری و…رودخانه ها وطالاب ها وجنگلها وتولیدات داخلی و… هر آنچه از سرزمین من میباشددر برابراین تهاجم بنا بفرموده علنی رئیس سازمان ملل؟!و رئیس جمهورفرانسه استعمار گر و حزب کمویست!چین ودیگر کار گزاران زمینی اهریمن جرم ناسیونالیستی! میباشد واگر ایستادگی دربرابر سرمایه داری جهانی که با همه توان تکنولژیک و…خود آمده است از من ایرانی و آن عراقی وآن لبنانی وآن افریقائی وآن اروپائی و… موجودات بی همه چیز واز درون برده ای بسازد که هر چه او می گوید بپوشیم و بخوریم وتماشا کنیم و…آری وصد بار آری که ما افتخار میکنیم که نمایندگان سیاسی کمپانی های غول پیکر ما را نژاد پرست بنامند.

 10. نابودی جمهوری اسلامی برای آمدن چه رژیمی؟ یک رژیم استثمارگر دیگر؟
  آنارکوسندیکالیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Page generated in 0٫885 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار