دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹
   

Comments

انسان ها بعد از مرگ چه می شوند؟
خدامراد فولادی
— 24 دیدگاه

 1. ۱-چون مثلن مجاهدین بیانیه ۱۴ نفرراپخش کرده اندپس هاشم خواستارعضوتشکیلاتی مجاهدین است!۲- ولی جناب بگو و دررو!نگفتی خلیل ملکی کی زنده شد وعضومجاهدین خلق شد وبیانیه ۱۴ نفر دموکراسیخواه راامضاکرد؟ ۳- ازکی مجاهدین تروریست دموکراسیخواه شده اند؟ نکند تروریست یعنی دموکراسیخواه؟! چرامتکلم وحده ای و فقط زیرسوآل میبری و به سوآلهاپاسخ نمیدهی، مستبد خودرای؟

 2. الها پیش یک کسی که با نوشتن کتاب راجع به شاه مظلوم ایران وانقلاب شکوه مند اسلامی وبا امدادهای غیبی الهی امریکا برای خودش اسمی بهم زده را در مجلسی دیدم.
  از او پرسیدم در این کتاب ودر جاهای دیگر از امریکا بعنوان اصلی ترین عامل وقوع فاجعه سال پنجاه وهفت ضد ایرانی اسمی نبرده ای؟.
  پاسخ داد راستش در تحقیقاتم به سندی در این مورد برخورد نکردم وادامه داد گویا شما سندی دارید.
  گفتم بله سندی محکم وجود دارد که خواست واراده امریکادربرداشتن شاه وگذاشتن امام خمینی را نشان میدهد.
  گفت این سند چیست؟.
  گفتم سند خواست واراده امریکا خود انقلاب شکوه مند اسلامی میباشد.
  حال نیزسند مشکوکی هاشم خواستار وسند پاسکاری وزارت اطلاعات با بچه تازی های مجاهد اعلامیه ها ومصاحبات این شخص بر علیه خامنه ای و…تکبیرفرستادنش برای ارتش آزادی بخش ملی ایران یا همان خانه سالمندان آلبانی وچاپ مکرر آن اعلامیه ها ومصاحبات در سایتهای رسمی مجاهدین و راست راست راه رفتنش در سنا آباد میباشد.

 3. به آنارکوکمونیست! لطفن به کامنت های مربوط به خودت جواب بده نه به کامنت های مربوط به ،،دیگران،،!

 4. ادامه به شهریار(اون یکی ناشناس!). بحث های علمی عقلانی من کشک است، امادفاع ازرژیم باتهمت زدن به به افراددموکراسیخواه( تامدرک معتبرعلیه خواستارارائه ندهی به اوتهمت زده ای، جناب قاضی!)، وعربها راتازی نامیدن وخلیل ملکی مرده را زنده به حساب آوردن وبرایش پرونده سازی کردن بحث ،،علمی عقلانی،،! امیدوارم روشنگری این یکی را که اهانت به هیچ ،،ملت،، و ،،قومی،، در آن نیست مثل چندتای قبلی حذف نکند.

 5. به شهریاریک کلام!۱-این تویی که بایدباسندومدرک ثابت کنی هاشم خواستار، ،،فردی مشکوک،،است نه آنکه ازقول صداوسیماتهمت بزنی۲-میزان دموکراسی خواهی لیست ۱۴نفره خواست استعفای ،،رهبرغیر منتخب مادام عمر،، است. معیارتوچیست؟۴-میزان سوادومعلومات سیاسی تو همین است که خلیل ملکی مرده به سال ۱۳۴۸ راجزء امضاکنندگان لیست ۱۴ نفره به حساب می آوری و ازروهم نمیروی.بازهم برای فرارازعذرخواهی ازعربهای خوزستان همین حرفهاراتکرارکن.به ،،رفیق،، آنارکوکمونیست،،ات بگو چراازدادن پاسخ به سوآل های من دررفت!

 6. بالاخره نفرمودید میزان دموکراسی خواهی اون لیست چهارده نفره رابا چه میزان الحراره اندازی گیری فرمودید؟
  البته با وجود فرد مشکوکی بنام هاشم خواستار که با توجه به فضای اسلامی ایران میتواند هدیه وزارت اطلاعات به خواهرمریم باشد و با وجود ممد نوریزاد وخلیل ملکی.
  باز هم نفرمودید این بحث های کشک خدا هست ونیست؟در این شرایط مشخص که نوادگان تازیان ایران را بکمک شیطان بزرگ اشغال نموده اند از برای چیست؟.

 7. ،، اصلن معلوم نیست اعراب به ایران حمله کردندوایرانیهارامسلمان کردند،،.(ازکشفیات جدیدآنارکو کمونیست!).جناب آنارکوکمونیست بزن و دررو!ممکن است بفرماییداگراعراب دین خودرابه ایران نیاوردند پس ایرانیها چگونه مسلمان شدند؟ کتاب ،،مالیات سرانه وتاثیر آن درگرایش به اسلام،، دکتر محمدعلی موحد راپیداکن وبخوان تابدانی ایرانیان چگونه مسلمان شدند واینقدراظهار فضل برای بچه دبستانی ها نکنی.

 8. یک یک کشفیات جدیدناشناس درکامنت اخیرش رابررسی کنیم. ،،به نظرمن مذهب ودولت وسیستم های استثمارگرمعروف به فرماسیون های اقتصادی اجتماعی ابداع استثمارگران وشاهان بوده اند،،.جناب بگو و در رو!میشودنمونه ای ازآن شاهان ابداع کننده ،، سیستم هاوفرماسیون های اقتصادی اجتماعی رانام ببری وآدرس کتابنوشته اش رابدهی تاماپیداکنیم بخوانیم؟ این راجواب بده تاپرسش دیگرم را از بحث ،،علمی عقلانی،، ات دربیاورم و مطرح کنم.

 9. تذکری به،، شهریار،،- کسی که معنی تازی رانمیداندو عربهاراتازی می نامدنادان است.اما کسی که تازی رابرایش معنی میکنی وبازهم به تازی نامیدن عربها اصرارمی ورزد نژادپرست وتبهکاراست.آیادرروشنگری ممنوعیتی برای توهین به ملت ها واقوام نیست؟

 10. ،، کامنت های فولادی بی ارزشند، وقتم رابرای اراجیف اوتلف نمیکنم،،(ناشناس).کامنتهای بی ارزشی که ناشناس وقت پاسخگویی به آنهاراندارداین پرسشهاازاوست که معتقداست درایران دموکراسی بورژوایی وجوددارد.،،۱- اگردرایران باشدوبانام ونشان واقعی اش بنویسدجرات داردبه کسی ازحکومت کنندگان-رهبر که جای خوددارد-بگوید بالای چشمشان ابروتشریف دارد؟وهیچکس بااوکاری ندارد؟۲-آیادموکراسی فقط توهین به دگراندیشان است وکارکرد دیگری غیرازتوهین به مخالف سیاسی عقیدتی-آنهم یکطرفه به سود حاکمان مستبد-ندارد؟ اینهااراجیف است امابحرطویلهای بی سروته ناشناس ازجابلقا وجابلسا بحث های ،،علمی عقلانی،،!

 11. جناب شهریار،
  .
  زندگی زیبا و دوست داشتنی خود را صرف توجیه پادشاهی و ایرانیگرائی و این جور چیزها نکنید.
  .
  اصلا معلوم نیست که اعراب به ایران حمله کردند و ایرانی ها را مسلمان کردند.
  .
  ایرانی ها هم قبل از اسلام و بعد از اسلام خوب نبودند بلکه غارتگر اقوام دیگر بودند. فاجعه است که ما ایدئولوژی اربابانمان را بپذیریم. با این کار ، هم استثمار می شویم و هم زندگی و روح خلاق و زیبای خود را تباه میکنیم.
  .
  به این مطالعه توجه کنید:
  .
  http://kandokav.net/index.php/2018-03-03-23-07-09/112-1397-08-16-16-30-12
  .
  ممکن است که تمام اندیشه های سیاسی شما بر باد هوا بنا نهاده اند تا بر شما حکومت کنند.
  .
  نتیجه گیری مقاله بعد از مراجعه به کلی بحث و سند:
  .
  “دین اسلام هم در شرق (ایران) و هم در غرب (سوریه، اروشلیم و مصر) به تدریج و از داخل خود این سرزمین‌ها اشاعه یافت، هیچ نشانه‌ای، یا سند معتبری که از حمله نظامی اعراب از خارج به این کشور‌ها خبر بدهد دیده یا پیدا نشده است.“
  .
  چنین مطالعاتی اما وسیعتر وجود دارد که میگویند اصلا مسیح هم وجود خارجی نداشته و افسانه بوده است که از آن مذهب ساختند. ناهمگونی نظری انجیل و اینکه توسط اپیستولهای گوناگون در زمانهای مختلف نوشته شده و اینکه هیچ سند و نوشته تاریخی در مورد او نیست، دلیل محققان است.
  .
  بنظر من مذهب و دولت و سیستمهای استثمارگری (معروف به فرماسیونهای اقتصادی اجتماعی ) ابداع استثمارگران و شاهان بود تا دوره مدرن که افتاد دست سرمایه دارها و ایدئولوگها و سیاستمداران مکارشان. کسانیکه بهتر دیدند که توده های استثمار شونده را سرگردان کنند و در پارلمانهای مدرن دنبال نخود سیاه بفرستند تا مشغول خرده کاریهای خودشان بمانند و به کار آنها کاری جدی نداشته باشند. اروپائی های سرمایه دار وقتی به آمریکا رفتند، بجای دموکراسی، در جنوب ، سیستم بردگی از آفریقائی ها را ابداع کردند ، یعنی اینکه تمام آن سیستم اروپا را گنار گذاشتند. تازه ول کن هم نبودند تا اینکه بر سر تبعیت و یا عدم تبعیت از دولت مرکزی جنگ داخلی شد. اروپائی های سرمایه دار در آسیا همیشه نه از سرمایه داری بلکه از سیستمهای ماقبل سرمایه داری دفاع میکردند چون بصرفشان بود. مثلا انگلیس از ایالتهای جنوبی آمریکا در جنگ داخلی دفاع میکرد. فئودالیسم در چین نه از طریق غربی های دموکرات و سرمایه دار بلکه از طریق مارکسیستها الغا شد،آنهم با جنگ داخلی و جنگ ضد استعماری. حالا همان مارکسیستها شده اند سرمایه دار بزرگ و حتی اخیرا امپریالیست. مارکسیستهائی هم که الان در ایران سرمایه داری متمدن دموکراتیک میخواهند، در حقیقت کارشان درست کردن سرمایه داری باقدرت تر و امپریالیستی تر از وضع فعلی است. بعضی هایشان هم نمیدانند چه میگویند و دنیا چه خبر است. جمهوری اسلامی هم که فقط کاریکاتور امپریالیسم است، اما تمام سعی ش را میکند. فاجعه قضیه این است که تمام این کثافتکاری های ضد بشری از طریق زحمتکشان و کارگران فریب خورده انجام میشود.
  .
  کامنتهای فولادی بی ارزش هستند، وقتم را برای اراجیف او تلف نمی کنم و پاسخی نخواهد گرفت.

 12. بالا بروند پائین بیایند پرسش اصلی در اینجااین میباشد که این بحث های کشک روح وژن… خدا هست یا نیست در شرایطی که نوادگان تازیان ایران و بخش بزرگی از مردمش را به اسارت گرفته است با چه هدفی مطرح میشود؟

 13. ،، جناب فولادی، تقصیرمن…نیست ازدموکراسی بورژوایی است که شماطرفدارآن هستید،،(ناشناس). ناشناس بااین کامنت خواسته بایک تیرچندهدف بزند.۱-سفسطه های شهریاررا که خصوصیت خودش هم هست توجیه نماید.۲-بگویددرایران دموکراسی هست ۳-دموکراسی همین ناسزاهاواهانتهای امثال شهریار به دگراندیشان است.حال ناشناس موظف است به این پرسشهاپاسخ دهد.۱-اگردرایران باشدوبانام ونشان واقعی اش بنویسد جرات دارد به کسی از حکومت کنندگان-رهبرکه جای خوددارد-بگویدبالای چشمشان ابرو تشریف دارد؟و هیچکس بااوکاری ندارد؟۲-آیادموکراسی فقط توهین به دگراندیشان است وهیچ کارکرددیگری ندارد؟

 14. ادامه کامنت قبلی به شهریار ،،ناشناس مسلک،،. وقتی درباره ژن وژنتیک حرف میزنیم، درباره خصلت وخصوصیت وحتاایدئولوژی ومرام آدمها هم سخن گفته ایم-و ترس تو ازفاش شدن مرام و مسلک و ایدئولوژی واپسگرای خودت است و نه از ،،تازیان،، – درست مثل همین ژن هایی که تو از ،،،ناشناس،، بودن و ،،مستعارزاده،، بودن به ارث برده ای تا کسی ندانداین موجود واپس گرای دودوزه باز سفسطه گر به نژاد غیرآریایی و مخالف عقیدتی سیاسی اهانت کننده کیست.

 15. به شهریارآریایی نژاداصل- اگرژن ،،ناشناس،، سفسطه گری وخودرابه کوچه علی چپ زدن رهایت کردبه این پرسش جواب بده- اگر یک عرب خوزستانی که ازنسل همان عربهایی است که توآنهاراتازی(سگ شکاری)می نامی به جای شهریارآریایی نژاد توراشهریار تازی نژاد خطاب کرد که فقط همان یک معنا رادارد، چه حالی به تو دست می دهد؟ازاوتشکر می کنی و برایش دست میزنی وهورامیکشی؟ سفسطه گر ،،ناشناس،، مسلک؟!

 16. گناه کبیره والاگهرشهریار این است که پرسیده این بحث های عقلانی! وتمام علمی خشخشای دو تنوره در این شرایط مشخص به چه منظوری پیش کشیده میشود؟.
  این گونه بحث ها بمانند همین روح وژن که تماما از مشتغات بحث کشک خدا هست؟ و یا نیست میباشد چنانچه کشک نبود در این چند هزار ساله که بین باورمندان به خدا و بی باوران ادامه یافته است توانسته بود برای فاطی تنبان شود.
  جناب نویسنده.
  هر چقدر مارکسیستها چه چشم آبی وچه چشم سیاه در میدان دنیای واقعی اثبات نموده اند دشمن خاک وپرچم وتاریخ وتمدن وکلا دشمن هویت ایرانیان میباشند و خاطر خواه اسلام ناب محمدی وسلطه نژادی تازیان بر ایرانی وایران وتا چوب به الک میخورد رگ گردنشان در دفاع از وحوش تازی میزند بیرون و ایرانیان را در حالی به راسیسم متهم میکنند که ایرانی حرفش اعتراض به برتری وآقائی نژادی تازی بر ایرانی آریائی میباشد.
  حرفش این است که من الله خدای دشمن وخدای قاتلین مادران وپدرانم وخود این قاتلین را نمیپرستم.
  زمانیکه مردم فنلاند زیر بار برتری نژاد ژرمن نازی ها نرفتند وآریائی ها نیز نمیخواهند بیش از این سرزمینشان وخودشان در زیر سلطه وآقائی معنوی ومادی نوادگان وحوش تازی باشداز نظر مارکسیستها ایرانیان وهر که به سلطه عرب اعتراض کند راسیست میباشد ونه ذال ممد و… امام خمینی و…
  حالا بمن میگویند بی خیال مارکسیزم در دنیای واقعی و بی خیال مبارزه با اسلام ناب محمدی سرچشمه وبائی که چهل سال است استعمارگران سرزمین مرا دچارش کرده اند، بفرما راجع به روح وژن و…حرف بزنیم که ای کاش در این زمینه نیز مسلط به بحث آن بودند.

 17. آنقدر ناتوان است از بحث علمی عقلانی- دراین مورد خاص، درباره ی ژنتیک ونقش آن در همانندسازی (تولیدمثل فردی و نوعی)- که فقط شعارداده و نتوانسته حتا یک دلیل علمی-ماتریالیستی مرا ردکند.

 18. جناب فولادی، تقصیر من آنارشیست-کمونیست نیاندازید. از دموکراسی بورژوائی هست که شما هوادار آن هستید. خلایق هر چه لایق. بدرود!

 19. ،، این بحث های کشک صدمن یک غاز روح و ژن وداروینیزم که ازدل بحث کشک…بیرون می آید وپیروان گوناگون مارکس ایران را اشغال میکند…معلوم نیست برای چه منظوری پیش کشیده میشود،، .(شهریار). اینهاراکسی نوشته که جوهر بحث های راسیستی فاشیستی اش درباره برتری آریایی ها بر ،،تازیان،، (عرب ها)درتمام کامنت های اش برنوشته اخیرمن هنوز خشک نشده است. ازجمله درهمین مقاله وبالاخص درمقاله ،، جایی که دوخط موازی چپ و…،،درپایین این مقاله. توضیح- تازی عنوانی است که ایرانیهای راسیست به عربهاداده اندبه معنای ،،سگ شکاری،،

 20. شهریارا! سعدی گفت ،،دلایل قوی باید ومعنوی/ نه رگ های گردن به حجت قوی،،. معنوی یعنی علمی عقلانی، و رگ های گردن به حجت قوی یعنی تعصب جاهلانه به ،،هیچ،،! اگر متوجه منظورم نشدی بگو ناشناس که ازتوسابقه بیشتری در بحث های ،،علمی عقلانی،، دارد برایت توضیح دهد!

 21. این استدلال کلیشه ای خیلی خیلی ،،علمی عقلانی،، و ،،غیرایدئولوژیک،، علیه فلسفه علمی وداروینیسم ومارکس ومارکسیسم را منهای برخی مواضع ردگم کننده به بچه دبستانی ها راما قبلن بارهاازقلم ،،ناشناس،، نامی هم خوانده ایم وحرف تازه ای درآن نیست جزهمان حرفهای ردگم کننده.حالا یاشهریار عقیده اش راازناشناس کش رفته وبه نام خودکرده، یااینکه یک اینهمانی عقیدتی، واین نه آنی هویتی مصلحتی اتفاق افتاده.

 22. حنابتان درتوضیح روح و…تنها به یکی دو دین ابراهیمی اکتفاکرده اید.
  درصورتیکه در ادیان کهن البته اگربتوان دین نامیده شوند خبری ازدکان “انسان برگزیده” و روز محشر!و شفاعت فاطمه وعلی و…نبوده است ومسئله روح و…بمانند اسلام ومسیحیت توضیح داده نشده است.
  اما در مورد رابطه توضیح ژن در علم!نیزانسانهای دوره گذشته با خرد خود داستان وراثت وژن و اهمیت حیاتی آن رابدون احتیاج به علما وعلم درک کرده بودند.
  تره به تخمش میره حسنی به باباش و هر کی هرچی داره از پر قنداقش داره و…یااینکه شدیدا ضد اختلات ژن بودند نشانه خرد انسانهای گذشته بود که هر چه علم بالا رفت خرد رو به نابودی گذاشت تا اینجا که انسانها در حال برداشتن آخرین گام تبدیل به موجودات بیولژیک بدون تاریخ وتمدن و… افسار بدست گوگل و…میباشند.
  اماپیش کشیدن این بحث های کشک صد من یه غاز روح وژن و داروینیزم وداروینیزم اجتماعی… که از دل بحث کشک چند هزار ساله خدا هست یا نیست بیرون میاید در شرایطی که نوادگان ژنتیکی وتاریخی وایدئولژیکی وحوش تازی صدر اسلام بکمک شیطان بزرگ ودر کنف حمایت آن واستکبارجهانی وپیروان گوناگون مارکس ایران را اشغال ودر حال کویر کردن آن میباشند معلوم نیست که در پی چه منظوری پیش کشیده میشود؟.

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Page generated in 1٫287 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار