سه شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۳۹۹
   

Comments

جنبش موهوم سرنگونی
عباس گویا
— 16 دیدگاه

 1. نوشته شهریار احتیاج به مترجم دارد تا از منظورش سر در آورد.
  جملات بنحوی قاطی پاتی که معلوم نمیشود درکجابه جمله دیگر وصل میشود.
  آنچه پس از بارها بالا پائین کردن کامنت شهریار متوجه شدم اینکه اولا ناسیونالیست افراطی ضدعرب است.
  دوماچگونه میشود یک نژاد پرست وخاک پرست وشاه پرست بتواند هم ضد نظام سرمایه داری باشد وهم ضد مارکسیزم وآن را تئوری امام زمانی معرفی کند چیزی است که باید خود شهریار پاسخ گو باشد.
  سومادشمن جریان روشنفکری.
  راستش بدون اینکه قصد توهین داشته باشم شاید که شهریارتحت تاثیرعقاید هیتلر باشد.

 2. اتفاقاموضوع همکاری مجاهدین با پسرعموهای ژنتیکی خود وهر دسیسه دیگری بمانند ساختن گروه !خیلی خیلی انقلابی چپ دو آتشه “هرس” درروی اینترنت ازسوی دستگاه امنیتی حکومت بمنظورآوردن چپ در پشت دیپلماسی انقلابی! وراه انداختن چهارشنبه بازی بر سر حجاب اسلامی وسوق دادن مبارزه کارگری بسمت صنفی پس از آنکه که در سال نود وشش اسلامی از گرداب سندیکا بازی وصنفی به مدار سیاسی ارتقاء نمودهو…که تماما وبویژه توطئه مشترک مجاهدین وپسر عموهایشان که درجهت سرکوب ذهنی و جسمی و کشتن انگیزه سرنگونی میباشدبطور مستقیم بابحث جنایعالی و…کلا بحث های بریده از دنیای عینی که کوچکترین ارتباطی با “وضع موجود”و “تضاد”های درپیش پای تغیروضع موجود ندارد رابطه مستقیم داشته ودر معنی جزئی از سرگرمی های روشنفکری میباشد که دانسته وندانسته تسهیل کننده پیش برد دسیسه های حفظ وضع موجود میباشد.
  بنابراین همانطور که مشاهده میفرمائید منظورمن به هیچ عنوان شخص وشخص شمانیست بلکه حرف من راجع به سرگرمی های روشنفکریست.
  یک نمونه تقریبا جهانی زیر از سرگرمی های روشنفکری روبروی ماست.
  در حالیکه یک به یک دسته جات و فیلسوف های ضد امپریالیست حامی سرسخت حاکمیت برآمده از منافع واهداف استراتژیک امپریالیستها ودر معنی به استناد فاکت های عینی غیر قابل انکارستون فقرات جهانی سازی ونظم نوین آن یا همان دیکتاتوری مطلقه سرمایه میباشند وآتش بیارمعرکه یا تعزیه گردان چهل ساله امپریالیستها میباشند درهمان حال که بادفاع از مواضع ضد استکباری جمهوری اسلامی یا همان ستون فقرات قطب دست سازاسلامی خروار خروار از جیب کارگران وزحمتکشان به جیب سرمایه داری جهانی میریزند در همان حال نیز بحث های شیرین شیرن امام زمانی حول جامعه سوسیالیستی راه میاندازند.
  تا بحال این جماعت حتی یک اعلامیه دو خطی در محکوم کردن سرکوب کارگران ایران وحمایت از مبارزات آنان صادرنکرده است.
  این نمونه را در پاسخ به شعار”شاه وشیخ” شما وهر آنکه این شعار را میدهد عرض کردم.
  چرا که هیچکس بیش ازآناکه که این شعار را داده ومیدهدبا شیخ هم آغوشی ایدئولژیک وسیاسی نکرده است ونمیکند و”پاسبان” همین وحوش تازی حاکم نبوده است.
  از ایرج گلسرخی گرفته تا فدائی خلق وتا توده و تا مجاهدین وملی!اسلامی ها وسکولاریستها …تا احزاب چپ اروپائی وامریکائی و…امریکای مرکزی وجنوبی وافریقائی وآسیائی.

  البته منهای انگشت شماران چپ وطنی که در میان ضد امپریالیستهای وطنی و جهانی وکلا در میان بختک دموکراسی برده داران نوین بمانند آمازون واوبر واپل و… که بختک دموکراسی اشان روی قلب پائینی هاافتاده و تنفس آنان را هر روزبیس از روز گذشته تنگ تر میکند گُم میباشند.
  جناب عباس وعزیزان روشنگری با پوزش از پر حرفی من نژاد پرست وشه پرست وخاک پرست که سینه ام از درد ورنجی که برکارگران و تهی دستان هم میهنم میرود پر از درد است.

 3. به حضرت عباس !

  حال که معلوم شد حمید تقوایی جوابی به یادداشت ایشان نداده است ، و منهم میخواستم همین برای خواننده روشن شود که حمید اختصاصا جواب زیر را به ایشان نداده است ، تا ایشون هم خودش فکر کند مثلن خیلی مهم هستند و هم به دیگران القا کند ببینید چقدر مهم هستم ! خواستم روشن کنم قضیه دقیقآ بر عکس است !

  بدون شک حمید تقوایی در آن یادداشت به مقوله سرنگونی برخورد کرده است – اما نه در جواب به یادداشت یک و یا دو روز بعد عباس گویا – و اولین بار هم نیست ، بحثی است عمومی در فضای سیاسی ایران ( آغاز اش شاید به آن نوشته منصور حکمت ” جنبش سرنگونی …” بر میگردد ) ، چندین کتاب هم در رد همین مقوله ایی که آنزمان توسط حکمت سر زبانها افتاد بیرون آمده است و انشعابها و طبعآ مقالات بسیاری در رد این مقوله ! سرنگونی ، انقلاب ، براندازی ، سرنگونی انقلابی ، براندازی انقلابی ، سرنگونی انقلابی ” اما بدست توانای طبقه کارگر ” و انواع وصله پینه ها ، حال با توجه به این فضای سیاسی است که حمید تقوایی دوباره به این مقوله بر میگردد و بحثی را مطرح میکند ، مخالف یا موافق ! موافقین و مخالفین میتوانند تا فردای پس از سرنگونی حکومت اسلامی این بحث را ادامه دهند که سرنگونی انقلابی است و یا انقلاب سرنگونی است و یا اصلن سرنگونی حکومت اسلامی مانعی در راه پیشروی طبقه کارگر است !

  و حال بخش ” رشد ” !

  ” نگران نباشید . تنها شما نیستید که سر در نمیآورید حمید چه گفته است . ” !

  برای رفع نگرانی دیگران از فهم اشان ، حضرت به دیگران اطمینان خاطر داده است که تنها نیستند و اینکه ایشون هم اصلن نفهمیده که حمید چه گفته است ؟ اول نفهمی را به دیگران نسبت میدهد و بعد هم خودش را شریک نفهمی دیگران میکند ! ” اما ” بلافاصله

  ” این انشا حتی در فرم دستور زبانی اش پوپولیست است . ”

  آیا حضرت از روی نفهمی تشخیص داده که انشا پوپولیست است و مابقی ماجرا ؟ نمیدانم ! من که خیلی رشد کردم ! اژدر امیری

 4. بهر دلیل فنی ای، جواب قبلیم به شهریار منتشر نشد. سعی میکنم اینبار کوتاهتر بنویسم

  شهریار عزیز
  نقد نظرات، مواضع و عملکردهای حمید لزوما بمعنی مانع بودن او از پیشروی جنبش کارگری نیست. اولا نظرات و مواضع که از آسمان وحی نمیشوند، حتما انسانهائی آنها را بیان میکنند، نقد نظرات دیگران با اسم و رسمشان سنتی به قدمت سنت نقد کردن است. در جنبش سوسیالیستی نیز این متد از مارکس تا حکمت وجود داشته است. آنچه که نهایتا حائز اهمیت است نتیجه گیری نقد است. نقظه عزیمت نقد من نظرات و موضعگیری حمید است اما نتیجه گیری آن دیگر ربطی به حمید ندارد، تلاشی هر چند کوچک و ضعیف برای راهگشائی جنبش کارگری است.

  اینکه مجاهدین چه میکنند ربطی به نوشته بالا ندارد. جنبش سوسیالیستی کارگری با محک اقدامات مجاهدین عقب و جلو نمیرود. اغلب جمهوری اسلامی با آگراندیسمان مجاهدین تلاش میکند توده مردم را به تمکین به وضع موجود بکشاند. بهر رو، آن بحث دیگری است و ربطی به آنچه اینجا آمده است ندارد. خوشحال میشوم نظر شما را در مورد بحث جاری بشنوم
  مرسی

 5. آقای اژدر
  ۱) آیا میدانید انترناسیونال ۸۲۸ روز دوشنبه ۱۲ اوت منتشر شد اما تاریخ روی نشریه جمعه ۹ اوت است؟ نشریه انترناسیونال هفتگی *قرار* است جمعه ها منتشر شود اما اغلب با تاخیر منتشر میشود تا حدی که انتشار آن در روز جمعه از استثنائات است. تاخیر آن اغلب به این خاطر که مطالب در آخرین لحطه بدست سردبیر میرسد. من نمیدانم ۸۳۰ همانروز جمعه منتشر شد یا روز دیگری. من مقاله حمید را روز شنبه ۲۴ اوت روی روزنه (همانروز انتشارش) دیدم،
  ۲) مضمونی که در “جنبش سرنگونی” در اولین ساعت بامداد شنبه ۲۴ اوت روی سایت “یکی مثل تو” منتشر شد ابتدا در جواب به بهروز مهرآبادی در روز جمعه ۲۳ اوت روی فیسبوک منتشر شده بود
  ۳) نقد من کرونولوژیک نیست. مهم نیست ترتیب واقعه نگاری آن چگونه بوده است. حرف حمید حتی اگر دو روز پیش از آنکه من آنرا های لایت کرده باشد هنوز هم در *جواب به آن مقوله ایست که من رو به مهرآبادی برجسته کردم*اگر چه بشدت غیر محتمل بنظر میرسد که هم منتقد و هم پاسخ دهنده *همزمان* به فکر این مقوله افتاده باشند. بسیار بعید است. در هر صورت، مضمون بحث با تلاش مبتذل و ملانقطی شما عوض نمیشود.
  رشد کن اژدر آقا

 6. جناب شهریار، من خودم زحمت کشم و در من چیزی برای لطف کردن به هم طبقه خودم نیست. مجاهدین و شاه و شیخ و غرب و شرق دنبال آقا شدن بر بردگان مزدی هستند و یا میخواهند این آقائی دست نخورد.

 7. به خواننده بی خبر !

  نوشته نامبرده از حمید تقوایی ” جنبش سرنگونی و چهار رکن رهائی جامعه ” منتشر شده در انترناسیونال شماره ۸۳۰ میباشد ، تاریخ انتشار این شماره انترناسیونال جمعه یک شهریور ۱۳۹۸ برابر ۲۳ اوت ۲۰۱۹ میباشد ، تاریخ انتشار نوشته ” حضرت ” عباس ۲۵ اوت ۲۰۱۹ میباشد ، در سایت آزادی بیان .

  بنابراین هر قدر هم حمید تقوایی هیچی نفهم و شامورتی باز و پوپولیست و اینجور حرفا باشد ، دست کم فهم اش را دارد که در ۲۳ اوت به نوشته ای که قرار است در ۲۵ اوت منتشر شود جواب ندهد ! در همان خط اول نوشته ” حضرت ” عباس معلوم میشود کی شامورت باز است و کی دروغ تحویل خواننده بی خبر میدهد !

  ( حمید تقوایی در ” جنبش سرنگونی و چهار رکن رهائی جامعه ” با اشاره مستقیم به مضمون یادداشتم ” جنبش سرنگونی ” … جواب زیر را داده است . )

  چه جوری ممکن است تقوایی در ۲۳ اوت جواب یادداشت ۲۵ اوت حضرت عباس را بدهد ؟ ممکن نیست جز از طریق شامورتی بازی و … و این مهم است ، اینکه ” بعله آقا ما هم اینیم دیگه ” ، این ژست و فیگور ما هم اینیم دیگه و بنابراین خیلی مهم هستیم و این ژست عالمانه گرفتن حضرت عباس خیلی توی ذوق میزند !

  حمید تقوایی هر چی ، مخالف یا موافق نظرات اش ، اما دروغ و جعلیات تحویل خواننده دادن موقوف ! اژدر امیری

 8. اشخاص ثالث خواننده ها هستند و من هم خواننده هستم. اینجا اتاق خصوصی کسی نیست. اگر ببینم که از بحث ها دارد سوء استفاده می شود بطوریکه تبلیغی برای ارتجاع رژیم و یا ارتجاع کشورهای امپریالیستی غربی و شرقی باشد، بعنوان فردی از چند بیلیارد، نظر خواهم داد. روشنگری به من این اجازه را داده است و اجازه آن در دست کسی دیگر نیست.

 9. آقای فولادی، لطفا در فضای آزاد کامنت نویسی در سایت روشنگری، محدودیت ایجاد نکنید.

 10. جناب ناشناس. لطفن خودت راقاطی بحث من با لنینیست هانکن.آنها ازوجود شخص ثالث سوء استفاده خواهند کرد و نفس راحتی خواهندکشید!

 11. جناب گویا
  چنانچه سد راه شکل گیری جنبش ضد حکومتی سوسیالیستی حرفهای آقای حمید میباشد ما همین فردا میرویم در خانه ایشان بست می نشینیم و از ایشان مصرانه خواهش میکنیم حرفهایشان را پس بگیرند تا این سد از جلوی جنبش مربوطه برداشته شده و فردا حاکمیتی سوسیالیستی بر سر کار آید.
  براستی که غوطه خوردن چپ درذهنیات بریده از دنیای واقعی کارگران وزحمتکشان پایان ناپذیر است.
  درضمن اگر جناب فولادی نیم نگاهی به شعارهای کارگران ودیگر زحمتکشان که حاکی از روح حاکم بر خیزش دی ماه نود وشش بودبیافکنند اینطور امر به ایشان مشتبه نخواهد شد که گویا قرار است بقول ایشان لنینیستها جای تازیان اشغالگررا پر کنند.
  اکنون تنها خطر البته در عالم واقعی خطراستفاده ابزاری حاکمیت ازپسرعموهای مجاهدشان در سرکوب فیزیکی وبالا بردن فضای امنیتی وسرکوب ذهنی اجتماعی وکشتن انگیزه سرنگونی میباشد.
  رشد روز افزون ابراز وحشت !سران سپاه و اطلاعات و…حتی سایت خامنه ای از مجاهدین جائی برای شک برنیاز حیاتی حکومت به قراردادن جامعه بین بد وبدتر ونیاز مجاهدین به مصرف شدن توسط حاکمیت جهت پیش گیری از فروپاشی باقی نمیگذارد.
  کانون های شورشی!پاس وزارت اطلاعات به پسرعموهای مجاهد درراستای دادن انگیزه وا نرفتن به آنان از یک سو و ازسوی دیگربالا بردن فضای امنیتی تا آنجا که اکنون برداشتن جچاب اسلامی تبدیل به جرم امنیتی گردیده و…
  جناب گویا وجناب فولادی اگرلطفی به زحمتکشان دارید از دنیای ذهنی خطر!بلشویسم وخطر!حرفهای حمید تشریف بیاورید به دنیای عینی وخطر عینی حاصل از توطئه مجاهدین وآخوندها بر علیه جنبش کارگران ودیگرزحمتکشان تهی دست ستم دیده را با افشاگری وسیع خنثی ودست تازیان اشغاگر درسرکوب مضاعف آنان را ببندید.

  • شهریار عزیز
   نقد نظرات، مواضع، یا اعمال کسی لزوما بمعنای سد و مانع قلمداد کردن صاحب آن نظرات نیست. تاریج جنبش کارگری مملو از نقد نظرات، مواضع و اعمال سایر رهبران یا مدعیان رهبری جنبش کاگری است، کسانیکه با اسم و رسم صاحب نظر از آنها انتقاد میشود. این رسم نقد از مارکس تا منصور حکمت ادمه داشته است. هر چه باشد نظرات، درست یا غلط، که از آسمان وحی نمیشوند، حتما صاحب نظری دارد. بهرحال، آنچه نهایتا اهمیت دارد نتیجه بحث است. آیا نقد مواضیعی که تقوائی آنها را نمایندگی میکند، راه گشای جنبش کارگری هست یا خیر؟

   در ضمن، صحبت بر سر راهگشائی و پیشبرد جنبش کارگری است. مجاهدین هر اقدامی هم که بکنند، به جنبش کارگری ربط ندارند. معمولا جمهوری اسلامی مجاهدین را آگراندیسمان میکند تا با لولو خور خوره مجاهد، توده مردم به وضع فعلی رضایت دهند. در هر صورت خوشحال میشم نظر شما را در مورد جنبش کارگری بیشتر بدانم

 12. جناب فولادی میفرمایند که ایرانی ها بهتر است انقلاب رنگی دولتهای دموکراتیک غربی را تجربه کنند. برای همین هم رژیم رفتنی نیست.

 13. استبدادنظامی پادگانی رژیم های بلشویکی ازقول لنین- ،،درباره ی اهمیت قدرت دیکتاتوری شخص واحد بایدگفت وحدت اراده ی بی قیدوشرط ایجاب می کند که یک نفر امر مشترک صدها، هزاران و صدها هزارنفر را-یک تنه- رهبری کند. چگونه؟ ازراه اطاعت بی چون و چرای هزاران نفراز یک نفر!،،.(لنین .مجموعه آثار.ترجمه پورهرمزان.جلد۲.ص۱۹۸۶).مگر خمینی وخامنه ای غیراز این گفته و به آن عمل کرده اند جناب لنینیست؟. بازهم از این فرمانفرمایی های لنین هست که نقل خواهم کرد.

 14. دعوای لنینیست هابرسر لحاف ،،خلق،،! چهل سال رژیم ملاها چاپید و دمار ازروزگارشان درآورد کم است، بعد ازآنها دارودسته های لنینیست بیایند چه ها خواهندکرد؟! ایرانی ها حواستان جمع باشد که دعوای لنینیست ها باملاها و باهمدیگر سر دارو ندار و زندگی شماست!ملاها رفتنی اند، نگذارید شبه ملاها جایشان رابگیرند. به کره شمالی و کوبا و چین یعنی متحدان ایدئولوژیک رژیم آخوندی نگاه کنید و جمهوری اسلامی با طعم بلشویکی را باردیگر تجربه نکنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Page generated in 0٫819 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار