حکم زندان برای دانشجویان بهایی محروم از تحصیل/عکس

Print Friendly, PDF & Email

روحیه صفاجو، سرمد شادابی و تارا هوشمند ٣ شهروند جوان بهایی به ۵ سال زندان محکوم شدند. جرم؟ پیگیری محرومیت تحصیلی! نوید خانجانی و واحد خلوصی به همین دلیل هنوز در زندانند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.