یاقوت
بهروز داودى

Print Friendly, PDF & Email
یاقوت *
به خاطره ى  “خلاف تشکیلاتى”  **
رنج نامه ى  سى ساله ات
در دست
چشمى
به مرزهاى بى نشان 
چشمى
به کناره ى  میدان
نگران
رودابه  را
در چشم زال
دلاورى  عاشق
سرودى
اما
در میانه ى  میدان 
با چشم هاى  منتظرِ  یاقوت 
در  دل گریستى
رودابه ى  دلیر را
بر بالهاى  سیمرغ
به  اوج  افسانه
رساندى
 یاقوت
در کناره ى  میدان
بى قرار
بر قرارِ خود  ایستاد
ایستاد ، ایستاد
تا
بالِِ خود  گشود
تا  پر کشید
تا به افسانه
جان داد
یاقوت
اسطوره  شد
 پاریس ، اکتبر ٢٠١٧
 *  زن سرخ پوش کناره ى  میدان  فردوسى
    تجسُّدِ  دلیرى  و  پایدارى در عشق 
**  نوشته ى  عباس هاشمى : http://dialogt.de/abbas_hashemi-2

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.