کودکانِ کار
بهروز داودى

Print Friendly, PDF & Email
 
 
درد بزرگ تو چیست
دست هایم  آقا
خوشحالى بزرگ تو کدام است
خواب هایم   آقا
بزرگ ترین  آرزویت
آرزو چیست 
أدامس  میخرى  یا نه ؟
پاریس – ١۴ اوت ٢٠١٧

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.