سفید برفى
بهروز داودى

Print Friendly, PDF & Email

 

مهر افشاندى
براى  کوتوله هاى  عاشق
قصه گفتى
سیبى
از درختِ حادثه 
گاز  زدى
و  به خوابِ عشق
فرو  رفتى
             *
روزى را
به شب سپردى
و
شبى را
به روز کشاندى
در این کلبه
لختى
خستگى  در کردى 
و درست ، هم اینجا
در کنار من
دو قطره اشک
به جاى  گذاشتى
و
رفتى
             *
اینک
من  مانده ام
در سایه اى
از درختِ حادثه
چشمانم
به سیاهى
خو  میکند
و  سرنوشت
شاید
نه در هیأتِ  یک پرنس
که در قامتِ  کوتوله اى
به  سراغم آید
پاریس –  ژوئن ٢٠١٧

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.