دستهاى خاوران
بهروز داودى

Print Friendly, PDF & Email
 
دستى از اعماق
سر  برافراشته
از  دلِ خاک
آى …آى …  ناشناس 
به حصارِ سینه 
قصه ى  ما را
پنهان  مدار
آى …آى … آشنا
به جانِ شیفته
رأى مرا
که  هنوز
تاب میخورد
بر ریسمان دار
در مشت خود  نگهدار
ما فراموش تان
نکردیم  
شما  فراموش مان
نخواهید کرد
پاریس – ١٩ مى ٢٠١٧

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.