“لاله خواهم شد”
مهران

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 به  لطفِ  گوهرِ ژاله

دوباره سبز خواهم شد

بسان ِ ساقهِ  لاله

در این دشتِ  پر از ناله

ز دست ِ فقه  و رجاله

 

برآرم  بر تنم برگی

به هر شکلی، به هر قدی، به هر رنگی

نشانی  از جوان مرگی

و یا  دردی  چو دلتنگی

 

گذارم جامِ  گلگون بر سر خویش

که رنگش هم نشان با هر دلِ ریش

به  گلبرگش کِشم بس  نقشِ خوبان

ز سهراب و ندا، از این  و از آن

 

بسازم جوهری از شامِ  یلدا

سپس طرحی  زنم از قلبِ شیدا

که از جامم  شود سوگم هویدا

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.