معجزاتِ متشابۀ انتخاباتی در امریکا و ایران
شعر: شاهین شعبانیان

Print Friendly, PDF & Email

 

May,  ۲۰۱۷

 

گفتند که شنیداید که شاهد شده ایم معجزه ای را

خورشید طلوع کرد زمغرب و بیاورد مسیحا

قولی که شنیدایم از این رهبرِ سرمایۀ دنیا:

” دیگرنبُوَد جنگ اگر مالکِ دنیا بشویم ما

سازم به هرگوشۀ دنیا چه هتل ها، چه بهشتی

دیوارِ عظیمی که به تاریخِ دنیا بنوشتی

آسوده بمانید که آلوده نباشد کرۀ ما

سرمایه مقصرنبُوَد ازبرِ آنها که بگوراند تۀ دریا.”

 

ایران بشنید وصفی از این معجزۀ ناب

گفتند که چرا ما نکنیم معجزۀ خود برِ اصحاب

گر غیب ز دستی چو بیاورد ترامپ را

ما مخترعِ دانشِ غیب ایم دو صد اعلا

گر معجزه ظاهر شده در ینگۀ دنیا

ما هم نشویم کسر در این محضرِ والا

ما هم بنماییم ترامپ ای بسی حاضر

با آیه و اسپند و دعا او شُده ظاهر

 

رندی بشنید این وبخندید که نادان

قادرنبُوَد درک کند قصۀ دوران

چون مار به دوش ان بنشستند جهان را به ریاست

آزاد زی یان ریشه زدند از اَزل ان را به فراست

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.